Förslag till beslut om ändring av bolagsordning, minskning av aktiekapitalet, nyemission i Amnode AB (publ), 556722–7318 och förslag på ny styrelseledamot

1. Vid extra bolagsstämma 2019-12-30 föreslås bolagsordningen ändras, aktiekapitalet minskas och beslut om nyemission fattas enligt följande;

Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslås ändras till följande lydelse och värden.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 1

2. Aktiekapitalet föreslås minskas enligt följande.

2.1.          Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.

2.2.          Aktiekapitalet skall minskas med 24 867 846,388 kronor.

2.3.          Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

2.4.          Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen har ändrats.

3. Aktiekapitalet föreslås ökas genom nyemission enligt följande.

3.1           En aktie ger rätt att teckna två nya aktier vilket innebär att Bolagets aktiekapital om 3 391 069,962 kan ökas med maximalt                                     6 782 139,924 kronor till 10 173 209,886 kronor.

3.2.          Bolaget skall ge ut maximalt 1 130 356 654 aktier.

3.3.          För aktie skall betalas kontant 0,008 kronor.

3.4.          Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall vara den 21 december 2019.

3.5.          Ägare av aktier i Bolaget ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid övergång av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.

3.6.          För det fall att inte samtliga aktier tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan primär eller subsidiär företrädesrätt, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som anmält intresse av att teckna aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

3.7.          Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 14 januari 2020 till och med den 15 mars 2020. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning dock längst till den 31 maj 2020.

3.8.          Villkoren i föreslagen nyemission förutsätter att beslut är tagna enligt förslagen i punkt 1 och 2 ovan.

4. Att styrelsen eller den som av styrelsen utser skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas vara erforderliga i                 samband med registrering hos Bolagsverket.

5. Styrelsen har inte något förslag till ny styrelsemedlem vid tidpunkten för publicering av detta meddelande. Styrelsen välkomnar förslag från           aktieägare på ny styrelseledamot. Förslag tas emot av styrelsens ordförande Lars Save.

Stockholm 2019-12-12

Styrelsen för Amnode AB (publ)

Bilagor:

Kopia av senaste årsredovisningen med anteckning om vinstdisposition och fastställelseintyg,
Kopia av revisionsberättelse,
Styrelsens redogörelse och revisors yttrande,
Förslag till ny bolagsordning.