FrontOffice Nordic AB (publ) offentliggör memorandum inför fullt säkerställd spridningsemission med start 1 februari 2018

Bolaget reser genom Erbjudandet 10 MSEK med möjlig övertilldelningsoption om ytterligare 8 MSEK under perioden 1 feb – 23 feb 2018. Syftet med Erbjudandet är dels att bredda aktieägarbasen och därmed stimulera handeln i aktien, dels att tillföra Bolaget tillväxtkapital för att kapitalisera på det kraftigt ökade inflödet av rekonstruktioner och potentiella turnaroundinvesteringar som Bolaget upplever.

Den tidigare teckningskursen om 3,00 kr/aktie som kommunicerades den 29 november 2017 justeras ned med 46 öre (ca 15,3 %) till en slutgiltig teckningskurs om 2,54 kr/aktie, motsvarande en rabatt om 10 % på volymviktad genomsnittskurs för Bolagets B-aktie under handelsdagen 30 januari 2018, två dagar innan emissionsstart.

Erbjudandet motsvarar följande rabatt baserat på volymviktad genomsnittskurs över visst antal handelsdagar räknat från 30 januari 2018:

En handelsdag: 10,0 %

Sju handelsdagar: 10,2 %

Tio handelsdagar: 9,8 %

Kommentar från Bolagets ledning:

”Styrelsen har noterat kursutvecklingen på Bolagets aktie kontra den emissionskurs som beslutades av den extra bolagsstämman den 29 november 2017. Den övergripande återkopplingen från marknaden har vidare varit att Bolaget med dotterbolag befinner sig i en mycket spännande fas med en unik marknadsposition gällandes både turnaroundstjänster och -investeringar, men att viss värderingsrabatt på befintlig aktiekurs efterfrågas. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande, beslutat att justera ned tidigare kommunicerad teckningskurs med ca 15,3 % för att bättre reflektera gällande nuläge till följd av den låga omsättning som Bolagets aktie haft i avvaktan på Erbjudandet. Genom denna justering är vi övertygade om att vi hittat en attraktiv prisnivå, inte minst i ljuset av Bolagets mycket starka Q3-rapport 2017 och de alltjämt orealiserade värden som återfinns i Bolagets investeringsportfölj. Det faktum att Erbjudandet är fullt ut säkerställt (10 MSEK) genom ett externt garantikonsortium stärker oss ytterligare i den uppfattningen. Genom att ytterligare bredda ägarbasen och tillföra FrontOffice en kassa som möjliggör för Bolaget att på ett kostnadseffektivt sätt agera på ännu fler av de mycket goda affärsmöjligheter som Bolaget löpande kommer i kontakt med genom vår turnaroundverksamhet, hoppas vi genom detta Erbjudande ytterligare stärka värdet på Bolaget, och återfå den likviditet i aktien som vi anser att Bolagets fundamenta och potential förtjänar” säger Johan Lund, VD på FrontOffice.

Det justerade Erbjudandet i korthet:

Emissionsbelopp: 10 MSEK (9 999 998 SEK) 

Övertilldelning: I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en övertilldelning om maximalt ytterligare 8 MSEK i emissionslikvid till föreliggande villkor.

Antal aktier i emissionen: 3 937 007 B-aktier vid full teckning av emissionsbeloppet, eller maximalt 7 086 613 B-aktier vid full övertilldelning enligt ovan. De nyemitterade aktierna kommer vid full övertilldelning i föreliggande erbjudande att representera ca 17,55 % av röster och 31,67 % av kapitalet i Bolaget. 

Pre money-värdering: 38,8 MSEK 

Pris per aktie: 2,54 SEK, motsvarande volymviktad handelskurs per handelsdag 30 januari 2018, med 10 % rabatt. 

Teckningsperiod: 1 februari – 23 februari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

Garanter och teckningsförbindelser: 100 % av Emissionsbeloppet (10 MSEK) har garanterats via ett externt garantkonsortium.  

Investeringsmemorandum, teaser och teckningssedel (för teckning via Bank-ID) avseende Erbjudandet är från och med idag tillgängligt på Bolagets emissionsrum (www.frontofficenordic.se/nyemission/) samt kommer finnas tillgängligt hos Bolagets emissionsinstitut Eminova Fondkommission (www.eminova.se/emissionsuppdrags/) från och med emissionsstart den 1 februari 2018 kl 09.00.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

FrontOffice Nordic AB-img

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn” 


Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018.