Gabather föreslår företrädesemission om 33,1 mkr

Styrelsen för Gabather AB (”Gabather” eller ”Bolaget”), listat på AktieTorget, kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission om 33,1 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen sker genom units där en unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Teckningskursen uppgår till 22,50 kr per unit, vilket motsvarar 4,50 kr per aktie. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera Gabathers fortsatta verksamhet inom läkemedelsutveckling.

Emissionen i sammandrag

 • Aktieägare i Gabather har företrädesrätt att teckna en (1) unit per tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 20 november 2017.
 • En (1) unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner.
 • Teckningskursen uppgår till 22,50 kr per unit, motsvarande 4,50 kr per nyemitterad aktie.
 • Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 8,00 kr.
 • Bolaget tillförs vid full teckning 33,1 mkr före emissionskostnader.
 • Teckningsoptionen tillför Bolaget 23,6 mkr vid full teckning före emissionskostnader.
 • Teckning av units sker under perioden 22 november – 6 december 2017.
 • Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 17 – 31 oktober 2018 samt perioden 17 – 31 januari 2019.
 • Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 26,5 mkr motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet.
 • Teckningsoptionen kommer att noteras och tas upp till handel på AktieTorget i samband med att betalda tecknade units omvandlas till aktier och optioner.

Styrelsen föreslår att emissionen beslutas av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 13 november 2017, kl 10.00. Ett separat meddelande med kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom kort i Post och Inrikes Tidning samt på Gabathers hemsida. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Dagens Industri. Information om emissionen kommer att finnas tillgänglig på Gabathers hemsida,  www.gabather.se  och Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Bakgrund och motiv

Gabather fokuserar sin forskning på läkemedelskandidaten GT-002 som i prekliniska studier visat på flertalet positiva effekter vad avser psykos, minne, kognition och social förmåga. Bolaget har valt att inrikta sin utveckling av GT-002 mot behandling av schizofreni där substansen bedöms ha en unik verkningsmekanism med prekliniska resultat som visar på högre precision och mindre biverkningar jämfört med befintliga läkemedel. Läkemedelsmarknaden för schizofreni är en mångmiljardmarknad där det idag finns ett stort behov av effektiva läkemedel som inte ger allvarliga biverkningar.

Gabather har under hösten 2017 arbetat intensivt med formuleringen av GT-002 då substansen uppvisat en låg biotillgänglighet. Nya formuleringar har tagits fram som ökar biotillgängligheten till nivåer som möjliggör att Bolaget kan gå vidare i utvecklingsprogrammet av GT-002. De toxikologiska studier som ska validera GT-002 inför kliniska studier kommer nu inledas med start innan utgången av 2017.

Gabather har under hösten 2017 tagit fram ett mer kommersiellt fokuserat utvecklingsprogram för GT-002 där ambitionen är att ingå partnerskap med större läkemedelsutvecklingsbolag inför framtida Fas II-studier. Bolaget avser genomföra två kliniska Fas I-studier på friska frivilliga personer. Den första studien, som sker med enstaka doser, planeras att starta under första halvåret 2018. Efter den första studien inleds en studie med repetitiva doser, vilket beräknas ske vid årsskiftet 2018/2019.

Under 2019 planeras en första klinisk studie på patienter med schizofreni. Målet med en sådan studie är att visa på indikativ effekt för substansen och på så sätt minska risken inför en mer omfattande Fas II-studie samt bättre positionera projektet inför potentiellt partnerskap. Därtill bedriver Gabather forskning i syfte att utvidga indikationsområdet för GT-002 samt identifiera ytterligare substanser baserade på Bolagets två patentfamiljer.

Bolagets bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets planerade utvecklingsprogram under de kommande tolv månaderna. Motivet till emissionen om högst 33,1 mkr, vid full teckning, är att säkerställa finansiering för GT-002:s fortsatta utvecklingsprogram, inkluderande två kliniska Fas I-studier på friska frivilliga personer. Om samtliga teckningsoptioner, som kan inbringa upp till 23,6 mkr utnyttjas, är det styrelsens bedömning att Bolagets kapital även är tillräckligt för att slutföra indikativa effektstudier som planeras under 2019.

Preliminär tidplan

 • 7 november 2017  Avstämningsdag extra bolagsstämma.
 • 13 november 2017  Extra bolagstämma.
 • 16 november 2017  Sista handelsdag inklusive uniträtter.
 • 17 november 2017  Första handelsdag exklusive uniträtter.
 • 20 november 2017  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen.
 • 22 november – 6 december 2017  Teckningsperiod.
 • 22 november – 4 december 2017  Handel med uniträtter.
 • 22 november 2017  Handel med betald tecknad unit till och med emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 • 11 december 2017  Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen.
 • 17 – 31 oktober 2018 och 17 – 31 januari 2019 Period för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Garantiförbindelser 
Emissionsgarantier har erhållits med belopp upp till 26,5 mkr motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Därtill har VD och styrelseordföranden uttalat sin avsikt att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras omkring den 13 november 2017.

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 1 636 022,33 kr till 2 454 033,44 kr och antalet aktier kommer att öka med 7 362 100 från 14 724 201 aktier till 22 086 301 aktier. Gabather kommer vid full teckning att tillföras 33,1 mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till i storleksordningen 4,1 mkr vid full teckning av emissionen.

Aktiekapitalet kommer att öka med 327 204,44 kr och antalet aktier med 2 944 840 vid fullt nyttjande av emitterade teckningsoptioner. Bolaget kommer att tillföras ytterligare högst 23,6 mkr före emissionskostnader.

Utspädning uppgår till 33,3 procent vid fulltecknad emission av units och ytterligare till sammanlagt 41,2 procent vid senare fulltecknad emission av aktier med stöd av teckningsoptioner.

Rådgivare och konsulter 
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Gabather i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD

E-post: bj@gabather.com 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.