GREEN LANDSCAPING: SKA NOTERAS PÅ FIRST NORTH 23 MARS

(Omsändning: sändes första gången måndag kväll)

STOCKHOLM (Direkt) Green Landscape, med tjänster inom skötsel för utemiljöer, avser att notera aktier på First North. Första handelsdag förväntas bli 23 mars 2018, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I samband med noteringen genomför bolagen en försäljning av nyemitterade aktier. Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 21 kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier i bolaget efter genomförandet om 670 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar cirka 17,9 miljoner aktier, varav 3,6 miljoner är nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget och 14,3 miljoner befintliga aktier som erbjuds av FSN Capital III och övriga aktieägare i bolaget, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning har FSN Capital III åtagit sig att sälja ytterligare högst cirka 2,7 miljoner aktier i bolaget, motsvarande 15 procent.

Erbjudandet kommer tillföra bolaget en emissionslikvid om cirka 75 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Sex ankarinvesterare avser förvärva aktier till ett värde av cirka 205 miljoner, motsvarande cirka 55 procent. Bland ankarinvesterarna finns VD:n Johan Nordström, finanschefen Carl-Fredrik Meijer.

Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs i dag, den 12 mars 2018.

Anmälningsperiod för allmänheten påbörjas den 13 mars 2018 och förväntas att avslutas den 21 mars 2018.

Anmälningsperiod för institutionella investerare påbörjas den 13 mars och förväntas att avslutas den 22 mars 2018.

Pareto Securities agerar rådgivare i erbjudandet.

Green Landscapings verksamhet inleddes 2009 genom en konsolidering av fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen. Sedan dess har sju förvärv gjorts och intäkter om cirka 1,0 miljard kronor har uppnåtts under 2017. Bolagets justerade EBITDA-marginal har gått från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent 2017.

Bolaget har satt upp ett antal finansiella mål på medellång sikt. Målsättningen är att nå en organisk tillväxt i nivå med marknadstillväxten om 5 procent i genomsnitt per år samt en förvärvad tillväxt om 15 procent per år. EBITDA-marginalen ska nå 11 procent. Nettoskulden i relation till EBITDA, ska inte överstiga 2,5 gånger. Bolaget har även som målsättning att cirka 40 procent av årets resultat skall lämnas för utdelning.