Hamlet Pharmas huvudägare har för avsikt att teckna sin andel i en kommande företrädesemission

Hamlet Pharma genomförde den 17:e juni 2021 en extra bolagsstämma där det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får sammanlagt uppgå till högst 20 000 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 17 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Så snart Bolagsverket har registrerat bemyndigandet avser Hamlet Pharmas styrelse att fatta beslut om och kommunicera villkoren kring en företrädes-emission.

Bolaget kan redan idag meddela att Bolagets moderbolag, Linnane Pharma AB som äger 50,19% av kapitalet, har förklarat sig berett att teckna den del av emissionen som motsvarar Linnane Pharmas ägande i bolaget. 

Huvudägaren har stor tilltro till Bolaget, som befinner sig i en expansiv fas med starka resultat och goda nyheter. Därför avser Bolagets huvudägare att teckna sin andel fullt ut.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.