Handeln av Fluicells aktie på Nasdaq First North inleds i dag

Victoire Viannay, VD, kommenterar:
“Vi är väldigt glada och har sett fram emot denna dag. Nasdaq First North är en välkänd marknad som ger oss en utmärkt möjlighet att visa våra ambitioner för en bredare publik och vi tror att det är en viktig faktor för Fluicells framtida tillväxt och framgång. Jag är också mycket stolt över ledningsgruppen som på ett fantastiskt sätt medverkat i noteringsprocessen samt övriga anställda som starkt bidragit till Fluicells utveckling. Vi vill nu välkomna alla nya aktieägare och ser mycket fram emot nästa fas i Fluicells utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.”

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och listningen på Nasdaq Stockholm First North. Efter att handel inleds på Nasdaq Stockholm First North kommer Mangold att agera Certified Adviser för Bolaget.

Stabiliseringsåtgärder
Mangold kan komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än den nivå som annars skulle råda på marknaden. Dessa stabiliseringsåtgärder kan komma att utföras på Nasdaq First North, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar 18 april 2018 och avslutas 30 dagar därefter. Under inga omständigheter kommer transaktioner genomföras till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet. Mangold behöver inte vidta några av dessa åtgärder och det går därmed inte att garantera att några stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Om de vidtas kan Mangold avsluta någon av åtgärderna när som helst och de måste avslutas i slutet av den 30- dagarsperiod som nämns ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

VIKTIG INFORMATION
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Fluicell har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Fluicell AB
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54
http://fluicell.com/
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.