HANZAs delårsrapport januari till juni: Kundväxling i Baltikum. Geografisk expansion till Tyskland i juli

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni, 2019. Bolaget fortsätter att presentera starka kassaflöden och minskad nettoskuld. Vidare har ett större strategiskt förvärv i Tyskland genomförts i juli, finansierat med lån och en riktad emission om 3 miljoner aktier.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni ­2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 506,6 MSEK (508,0).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 17,1 MSEK (21,7). Resultatet belastas med kostnader om ca. 2,2 MSEK (0,0) direkt hänförliga till förvärv, integration och notering.
  • Resultat efter skatt uppgick till 8,1 MSEK (11,0), vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie (0,38).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47,4 MSEK (50,5).

FÖRSTA HALVÅRET (1 januari – 30 juni 2019)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 004,3 MSEK (946,6).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 34,4 MSEK (40,1). Resultatet belastas med kostnader om ca. 6,7 MSEK (0,3) direkt hänförliga till förvärv, integration och notering.
  • Resultat efter skatt uppgick till 17,2 MSEK (19,8), vilket motsvarar 0,56 SEK per aktie (0,74).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 84,0 MSEK (59,6).

VD Erik Stenfors kommenterar till rapporten

I början av förra året presenterade vi att HANZA gick in i en ny fas. Det skedde efter två tidigare faser där vi utvecklat vår affärsmodell, med tillverkningskluster och rådgivningstjänster. Vi beskrev den nya fasen som en expansionsfas som innehåller två huvudkomponenter; att trimma våra nu etablerade tillverkningskluster, samt att addera nya geografiska kundmarknader – vilket också är det arbete som nu sker i koncernen.

Parallellt pågår ett stort arbete med kundväxling i vårt tillverkningskluster i Baltikum, som vi berättat om i tidigare delårsrapporter. Bland annat beslutade HANZA under våren 2018 att säga upp ett tillverkningskontrakt med en av koncernens större kunder, som då hade en årsvolym överstigande 80 MSEK. Denna och andra mindre kunder har nu helt fasats ut, samtidigt som nya kontrakt vunnits och är under uppstart i Narva. Kundväxlingen har påverkat resultatet negativt i kvartalet.

Avgörande för att utveckla en ny koncern i en kapitalintensiv bransch är kassaflödet. Det möjliggör amorteringar, investeringar, förvärv och utdelningar. Det är således ett kontinuerligt fokusområde för HANZA och vi är nöjda med att återigen under kvartal två redovisa ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 47 MSEK. Vår nettoskuld minskade med ca. 28 MSEK under kvartalet, trots en utdelning till våra aktieägare på 7,7 MSEK.

I mars i år bytte HANZA handelsplats till Nasdaqs huvudlista, vilket föranledde en betydande genomgång av koncernen. Arbetet var arbetsintensivt och kostsamt, men har skapat en bra grund för nästa steg i koncernens utveckling, vilket vi tog nu i juli – en expansion till den tyska kundmarknaden genom förvärvet av RITTER-koncernen. Förvärvet sker efter en noggrann granskning av den tyska marknaden, med urvalskriterier som kundvärde och industriell logik. Även den finansiella logiken är stark; den sammanlagda försäljningen för föregående räkenskapsår (2018) för HANZA och RITTER uppgår till ca. 2,26 miljarder SEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 164 MSEK. Det nya HANZA, inklusive RITTER har sammanlagt ca. 2 000 medarbetare.

Vår affärsmodell, tillsammans med de aktiviteter vi genomfört, inklusive den viktiga geografiska expansionen till Tyskland, gör att vi är vi övertygande om att denna fas i HANZAs utveckling kommer att bli riktigt framgångsrik.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: +46-709 50 80 70, e-post::erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-707 94 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Om HANZA
HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt, erbjuder bolaget kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt produktägande bolag. HANZA grundades år 2008 och omsätter på årsbasis, ca. 2,3 miljarder kronor, inklusive genomförda förvärv 2019. HANZA har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, SAAB Defense och Siemens.

Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

Fler artiklar om HANZA Group