Hoodin AB offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER
DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, JAPAN, BELARUS, RYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE
SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING
ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.
Teckningsperioden i Hoodin AB:s (”Hoodin” eller ”Bolaget”) nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av bolagsstämman den
31 maj 2023 (”Företrädesemissionen”) avslutades den 26 juni 2023.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 23,2 procent med stöd av
teckningsrätter och cirka 0,4 procent utan stöd av teckningsrätter och cirka
38,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Totalt tecknades
Företrädesemissionen till cirka 61,8 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs
Bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden avslutades den 26 juni 2023. Företrädesemissionen tecknades till
cirka 23,2 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 0,4 procent utan stöd av
teckningsrätter. Garantiåtaganden kommer därför att utnyttjas i sin helhet, vilket innebär
att garanterna kommer att tilldelas 10 174 305 aktier totalt, motsvarande cirka
38,2 procent av Företrädesemissionen. Inklusive garanternas tilldelning är
Företrädesemissionen tecknad till cirka 61,8 procent. Genom Företrädesemissionen
tillförs Bolaget cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK.
Meddelande om tilldelning av aktier utan företrädesrätt
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i
enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som gjorts
tillgängligt på Bolagets hemsida med anledning av Företrädesemissionen. Meddelande
om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter meddelas separat
genom avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet
med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare
kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive
förvaltares förfaranden.

Handel med BTA och nya aktier
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum till dess att omvandling till
aktier sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering
hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 27, 2023.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Hoodin med 1 232 423,850 SEK från
997 570,275 SEK till 2 229 994,125 SEK och antalet aktier ökar med 16 432 318, från
13 300 937 till 29 733 255 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 55,3
procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

 

Legal rådgivare och emissionsinstitut
Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Hoodin AB i samband med
Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband
med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på
annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det informationsmemorandum
avseende Företrädesemissionen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida
(”Informationsmemorandumet”).

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) och har varken granskats, registrerats eller godkänts av
Finansinspektionen. Erbjudandet i informationsmemorandumet är undantaget
prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag
(2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning
av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 MEUR. Ingen åtgärd
har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, varken direkt
eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika,
Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Belarus, Ryssland eller annan jurisdiktion där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i
Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas,
tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Kanada,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan,
Belarus, Ryssland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare
emissionsmemorandum, prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets
aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling,
inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering,
framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”,
”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga
antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från
vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan
tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller
revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Informationen är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-27 19:45 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.