Hoodin AB (publ) tillförs cirka 870 KSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller “Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 133 846 teckningsoptioner, motsvarande cirka 3,6 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 133 846 aktier till lösenpriset 6,50 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Hoodin cirka 870 KSEK före emissionskostnader.

” Det känns så klart tråkigt att TO1 inte nyttjades till en högre grad. Att covid-19 innebar ett års framflyttade av Medical Device Regulation gjorde att vi hade en betydligt tuffare uppgift för att bygga det marknadsvärde vi annars skulle kunnat åstadkomma och tyvärr nådde vi inte ända fram under lösenperioden. Avseende emissionen som var kopplat till TO1 så påverkar det inte bolaget mer än att vi får vara aningen mer återhållsamma med när i tiden vi tar investeringar i form av ytterligare anställningar. Vi är väl riggade för att fortsätta vår strategiska plan, där de mest väsentliga investeringarna i plattformen är genomförda och där marknad- och säljorganisationen är redo för att fortsätta bygga vår tillväxt i snabb takt.” Marcus Emne, VD Hoodin

 

Bakgrund

Under det fjärde kvartalet 2019 genomförde Hoodin en företrädesemission av units, bestående av två (2) nyemitterad aktie och två (2) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Hoodin. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 1 februari 2021 och den 17 februari 2021.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hoodin.com/to1.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Hoodin med 133 846 aktier, från 13 167 091 till 13 300 937 aktier. Aktiekapitalet ökar med 10 038,450 SEK, från 987 531,825 SEK till 997 570,275 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO1, uppgår utspädningen till cirka 1,02 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med Teckningsoptionerna.

Denna information är sådan information som Hoodin AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2021 kl 22:08 CET.

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-22 22:09 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.