Idag inleds anmälningsperioden i Vultus noteringsemission

Idag inleds anmälningsperioden i Vultus AB:s (”Vultus” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Anmälningsperioden pågår till och med den 5 maj 2022. Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 11 MSEK, och om cirka ett år kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,65 MSEK genom optionsinlösen. Vultus har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 81,4 procent av den initiala emissionsvolymen. Memorandum samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.vultus.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.  

Vultus är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Med hjälp av satellitbilder samlar Bolagets plattform in data från odlingsfälten – data som används för att analysera fälten och som används för att framställa åtgärdsförslag som lantbrukaren använder för att kunna odla mer effektivt. En stor utmaning inom lantbruket är att tillföra rätt mängd näring till jordbruksmarken, dels för att optimera grödans tillväxt och dels för att ta hänsyn till lagstiftning, miljö och ekonomi. Vultus AI-plattform, Fertilizer Ninja, erbjuder fältspecifika rekommendationer för var näringen bäst ska fördelas på fältet. Resultatet är tillförlitligare skördar, högre avkastning och minskad andel insatsvaror. Vultus hjälper lantbrukare att spara upp till 30% av kostnaderna för gödselanvändning.[1]

 

Vultus har godkänts för notering på Spotlight Stock Market förutsatt att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt lägsta gränsen i den förestående Noteringsemissionen. Memorandum, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser finns tillgängliga via Bolagets (www.vultus.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

 

Erbjudandet i sammandrag

 

Teckningstid: 21 april – 5 maj 2022.

Teckningskurs:  11,60 SEK per unit, motsvarande 5,80 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.

Minsta teckningspost: 400 units (motsvarande 4 640 SEK). Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Initial emissionsvolym om högst cirka 11 MSEK (brutto) inklusive kompensation för brygglånegivare och beloppet som Bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till cirka 11,65 MSEK (brutto).

Teckningsåtagande: Vultus har erhållit teckningsåtagande om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 81,4 procent av den initiala delen av emissionen av units.

Värdering (pre-money): 14,9 MSEK.

Planerad första handelsdag: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 20 maj 2022.

Ticker och ISIN-kod för aktierna: VULTS och SE0017616006.

Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner i serie TO 1: VULTS TO 1 och SE0017832454.

Teckningsoptioner TO 1: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs inom intervallet 5,80 – 12,25 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras en till två dagar innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 mars – 6 april 2023. Vid nyttjade av alla teckningsoptioner av TO 1 kommer Bolaget att erhålla cirka 11,65 MSEK (brutto).

 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Vultus anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

 

För mer information om Noteringsemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: twitter.com/sedermeraCF
LinkedIn: linkedin.com/company/sedermera-corporate-finance

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

 

 

 

 

 

[1],2 https://www.vultus.io/blog-1/trials-2021-and-2022