Idag inleds nyttjandeperioden för Fluicells teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Idag, den 16 maj 2022, inleds nyttjandeperioden för Fluicell AB:s (”Fluicell” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 (”TO 2” samt ”TO 3”). Nyttjandeperioden löper från och med den 16 maj 2022 och pågår till och med den 27 maj 2022. Innehavare av TO 2 och TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om 5,41 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår till 60 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 25 april 2022 till och med 8 maj 2022 med ett takpris om 25kr och som lägst till kvotvärde och uppgår alltså till 5,41 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 samt TO 3 tillförs Fluicell cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 2 och TO 3 måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 2 och TO 3 senast 27 maj 2022 alternativt sälja sina TO 3 senast den 25 maj 2022.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2, respektive TO 3 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 16 maj – 27 maj 2022.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 5,41 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 166 682 utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 665 586 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Maximalt cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3: 25 maj 2022.

Vid fullt nyttjande av TO 2 och TO 3 kommer antalet aktier i Fluicell öka med 1 832 268 till 15 156 959 och aktiekapitalet öka med cirka 201 549,48 SEK till cirka 1 667 265,49 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 12,1 procent baserat på antalet aktier i Fluicell efter fullt nyttjande av samtliga TO 2 och TO 3. TO 3 är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet "FLUI TO 3" och med ISIN SE0016830905. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 2 och TO 3 hålls tillgängliga via Fluicells hemsida.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 27 maj 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO, Fluicell AB

Telefon:               +46 (0) 768 70 63 88

E-post:                 mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se