Idag inleds nyttjandeperioden för Modus Therapeutics Holding AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

STOCKHOLM, SVERIGE – 19 maj 2022: Modus Therapeutics Holding AB (”Modus Therapeutics” eller ”Bolaget”) meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) inleds idag, den 19 maj 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 9 juni 2022. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Modus Therapeutics till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av TO 1 tillförs Modus Therapeutics cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 1 har rätt att teckna nya aktier genom nyttjande av TO 1 senast klockan 17:00 CEST den 9 juni 2022, alternativt rätt att sälja sina TO 1 senast den 7 juni 2022. Informationsblad och anmälningssedel hålls från och med idag tillgängliga på Modus Therapeutics (www.modustx.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

I juni/juli 2021 genomförde Modus Therapeutics en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Det finns totalt 5 156 300 utestående teckningsoptioner av serie TO 1, som under nyttjandeperioden 19 maj till 9 juni 2022 ger innehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 1 kan Modus Therapeutics tillföras högst cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader.

Informationsblad och anmälningssedel finns tillgängliga på Modus Therapeutics (www.modustx.com), Sedermera Corporate Finance (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 hålls tillgängliga via Modus Therapeutics hemsida.

TO 1 i sammandrag

  • Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Modus Therapeutics till en kurs om 7,30 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 5 156 300 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Modus Therapeutics cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal utestående aktier innan optionsinlösen: 16 100 050 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet “MODTX TO 1” och med ISIN SE0016075568.

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Modus Therapeutics öka med 5 156 300 till 21 256 350 och aktiekapitalet öka med 309 378,00 SEK till 1 275 381 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 24 procent baserat på antalet aktier i Modus Therapeutics efter fullt nyttjande av samtliga TO 1.

Viktiga datum för TO 1

  • 7 juni 2022 – Sista dag för handel av teckningsoptioner.
  • 9 juni 2022 – Nyttjandeperioden slutar.
  • 14 juni 2022 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad.
  • 5 juli 2022 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Modus i samband med optionsinlösen av TO 1. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar – en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö.