Idag inleds Sustainions företrädesemission

Idag onsdag den 14 april inleder Sustainion Group AB sin företrädesemission. Nyemissionen tillför 11,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad emission kan ytterligare 6,9 MSEK tillföras genom nyttjande av en övertilldelningsoption. Emissionen är fullt garanterad av de fyra huvudägarna i bolaget vederlagsfritt.

Bakgrund

I syfte att ge Bolaget större handlingsutrymme och snabbhet i samband med framtida företagsförvärv och möjliggöra en fortsatt expansion i linje med Bolagets strategi har styrelsen beslutat att genomföra föreliggande emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget 11,6 Mkr före emissionskostnader. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 6,9 Mkr.

Företrädesemissionen omfattas till 100 % av garantiåtaganden från AB Krösamaja, Jovitech Invest AB, Fore C Investment Holding AB och P&P Utveckling AB (”Huvudägarna”). Garantiåtagandena är vederlagsfria vilket innebär att de inte medför någon kostnad för bolaget.

Emissionslikviden skall användas för att förstärka koncernens finansiella ställning för att bättre kunna ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter där emissionslikviden planeras att användas till;

  1. Organisk tillväxt i befintliga dotterbolag
  2. Förvärvsdriven tillväxt inom de befintliga bolagens verksamhetsområden
  3. Förvärv inom nya verksamhetsgrenar

”Med genomförda förvärv så ligger Sustainion helt rätt positionerat för framtiden. Nu arbetar vi aktivt med att utveckla och bygga Sustainion till en ledande aktör inom hållbarhetsteknologier och med förestående emission skapas förutsättningar för att kunna agera snabbt då rätt möjlighet dyker upp”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group.

Villkor i sammandrag

Teckningskurs: 1,15 kr
Emissionsvolym: 11,6 Mkr (18,5 Mkr totalt inkl. övertilldelningsoption)
Teckningsperiod: 14-28 april 2021
Handel i TR: 14-23 april 2021

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.sustainion.se.

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Magnus Greko
Styrelseordförande
Sustainion Group AB
070-558 45 91
magnus.greko@opus.se

Kort om Sustainion Group (f.d. Vindico Group):
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

– Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

– EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

– Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG