Idag inleds teckningsperioden i Hemchecks företrädesemission och informationsmemorandum publiceras

Idag inleds teckningsperioden i Hemcheck Sweden ABs (publ) (’’Hemcheck” eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av en extra bolagsstämma den 1 juni 2022. Hemcheck har idag även publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen omfattar högst 30 861 168 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 2 777 505,12 kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Hemcheck cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.
  • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,50 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Hemcheck (pre-money) om cirka 9,6 MSEK.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från 8 juni till 22 juni 2022.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 8 juni till 17 juni 2022.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 juni 2022 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2022.
  • För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, dvs. företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske enligt följande. I första hand till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garanter av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.
  • Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 15,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.

Tidplan

8 juni – 17 juni 2022 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
8 juni 2022 – fram tills dess Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket Handel i betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market
8 juni – 22 juni 2022 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
27 juni 2022 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Aktiekapital och antal aktier

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital, genom nyemission av högst 30 861 168 aktier, att öka med högst 2 777 505,12 SEK. Detta motsvarar en maximal utspädningseffekt om 62 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det Memorandum som har offentligjorts på Bolagets hemsida www.hemcheck.se.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen AB Advokatbyrå. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 (0) 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Det är även en biomarkör för akuta patienttillstånd. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga lösningar för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning och patient. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.