Idag inleds teckningstiden i Ectin Research AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 1 juli 2021, inleds teckningstiden i Ectin Research AB:s (”Ectin” eller ”Bolaget”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 15 juli 2021. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget högst cirka 55 MSEK före emissionskostnader. Ectin har på förhand skriftligen avtalat om cirka 33,3 MSEK, motsvarande 60,55 procent av den totala emissionslikviden, via teckningsförbindelser. Prospekt och teaser finns tillgängliga på Bolagets (www.ectinresearch.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckningsanmälan sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. 

VD Anna Sjöblom-Hallén kommenterar:

Ectin har god potential att etablera MFA-370 till att bli den första orala behandlingen för metastaserad blåscancer med få och tolererbara potentiella biverkningar. MFA-370 är en kostnadseffektiv behandlingsterapi jämfört med dess konkurrenter. I dagsläget uppgår kostnaderna för en avklarad behandling med Padcev®, som är att betrakta som en av de närmsta konkurrenten, till 110 000 US dollar i USA. Vår läkemedelskandidat, MFA-370, består av en behandling som administreras oralt och som kan ges i patientens hem. Frekventa och långvariga sjukhusbesök där patienten ofta drabbas av svåra biverkningar är annars vanligt vid etablerad behandling av metastaserad blåscancer, vilket därmed borde reduceras avsevärt om MFA-370 används istället. De verksamma substanserna i MFA-370 gör det möjligt för oss att reducera utvecklingstiden då de två komponenterna är läkemedel som redan har en beprövad säkerhetsprofil och en uppskalad tillverkning. Båda komponenterna har en stark vetenskaplig grund inom onkologi och har visat breda anticancereffekter. Vi har i prekliniska studier visat att de båda substanserna i MFA-370 potentierar varandras tillväxthämmande effekter och kan inducera cancercelldöd utan kemoterapeutiska läkemedel. Vi har även funnit liknande effekter vid studier i cellinjer av bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Det finns alltså potential för MFA-370 att vara effektiv även för behandling av andra cancerformer.

Om Ectin

Ectin är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar behandlingsterapin MFA-370 mot metastaserad urotelial blåscancer. Behandlingen riktar sig initialt till patienter med metastaserad urotelial blåscancer med progressiv sjukdom efter behandling med platinabaserad kemoterapi och/eller checkpoint inhibitorer. MFA-370 kan också användas för cancerbehandling av patienter som av någon anledning inte vill eller kan ta redan etablerade behandlingar. Behandlingen består av en kombination av två redan befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska prövningar och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt, samt att de har visat sig ha få tolererbara potentiella biverkningar. Behandlingen planeras att administreras oralt och har därmed enligt styrelsen en attraktiv profil jämfört med befintliga behandlingar och behandlingar som är under klinisk utveckling. Behandlingen kan ske i patientens hem vilket underlättar för såväl patienten som sjukvården då patienten slipper frekventa sjukhusbesök och kostnaderna för sjukvården minskar.

Erbjudandet i sammandrag:               

Teckningstid: 1 juli – 15 juli 2021

Teckningskurs: 35,40 SEK per units vilket motsvarar 5,90 SEK per aktie.

Units: En (1) unit består av sex (6) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

Teckningsoptioner: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till en kurs om 7,10 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 25 maj 2022 till och med den 15 juni 2022.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 160 units (motsvarande 5 664,00 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 9 322 032 B-aktier, motsvarande cirka 55 MSEK. Av Dessa 55 MSEK avser cirka 2 MSEK den kompensation som brygglånegivare erhåller för det brygglån som sedan tidigare givits. Kompensationen, som således ej innebär kapital för Bolaget, kvittas mot units i erbjudandet, tillsammans med brygglånet i sig. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen är cirka 45 MSEK.

Antal aktier innan nyemissionen: 5 063 232 B-aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,9 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 33,3 MSEK. Av teckningsförbindelser avser cirka 10 MSEK det brygglån som givits sedan tidigare och som ska kvittas i nu förestående nyemission.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dagen för handel är beräknad att bli den 29 juli 2021.

ISIN-kod: ISIN-kod för B-aktier: SE0015987714, ISIN-kod för teckningsoptioner TO 1: SE0015988357.

Lock up: Under de tre första månaderna som noterat bolag kommer aktier och andra värdepapper tillhörande aktieägare som tillsammans har en ägarandel om cirka 64 procent och en röstandel om cirka 91 procent att vara under lock up. Under efterföljande månader, fram till och med att teckningsoptionsinlösen är genomförd, kommer aktier och andra värdepapper tillhörande aktieägare som tillsammans har en ägarandel om cirka 44 procent och en röstandel om cirka 86 procent att vara under lock up. Lock up-avtalen innefattar, utöver befintligt ägande, eventuell tecknings i IPO.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Market & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Ectin i samband med Noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Ectin, vänligen kontakta:

Anna Sjöblom-Hallén, VD

Telefon: +46 (0) 73 430 93 30

E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com

Hemsida: www.ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett läkemedelsbolag som utvecklar en cancerbehandling för metastaserad blåscancer. Ectins läkemedelskandidat MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. MFA-370 har i prekliniska studier uppnått framgångsrika resultat för behandling av metastaserad blåscancer och läkemedelskandidaten har även visat lovande potential inom andra cancerformer som bröst-, kolorektal- och prostatacancer.