Igrenes företrädesemission har nu avslutats

Igrenes nyemission stängdes tisdagen den 26 november. Emissionen har tecknats till 70%

I den nu avslutade nyemissionen har Igrenes befintliga aktieägare tecknat för 8,9 Mkr medan nytillkomna
aktieägare tecknat för 1,2 Mkr eller totalt 10,1 Mkr. Härutöver tecknas emissionen upp till
70% av emissionens maximibelopp genom emissionsgarantier.

Antalet aktier I bolaget ökar med cirka 9 200 000.

Handeln med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att fortgå till dess nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta:
Mats Budh, VD
mats.budh@igrene.se
+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 november 2019.

Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. Bolaget är
noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största
meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har
genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår.
Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av
Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller
gasen instängd, är goda.
Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion
av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.

Se www.igrene.se