Information angående teckningsoptioner av serie TO 4

I samband med Aptahem ABs företrädesemission i november 2018 emitterades 6 350 000 teckningsoptioner av TO 4. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stock Market. Kursen för Aptahems aktie var per 22 oktober 3,00 SEK/aktie. Nedan följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO 4.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 4:

  • Teckningskursen har fastställts till 2,20 SEK per aktie. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till denna teckningskurs.
  • Teckningskursen har definierats som 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 oktober – 22 oktober 2019. Teckningskursen kunde som lägst vara 2,00 SEK och som högst 3,00 SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Aptahem under perioden låg på 3,14 SEK/aktie.
  • Teckningskursen (2,20 SEK/aktie) understiger den aktiekurs som Aptahems aktie hade per 22 oktober 2019 (3,00 SEK/aktie).
  • Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden 25 oktober ‒ 11 november 2019.
  • Anmälningssedel kommer att finnas på Aptahems webbplats (www.aptahem.com), på Aqurat Fondkommissions webbplats (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (https://spotlightstockmarket.com/).
  • Sista handelsdag för TO 4 är den 7 november 2019.
  • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast 11 november 2019 enligt anvisningar på anmälningssedeln. Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
  • Planerad kommunikation av utfall: omkring 14 november 2019.
  • Planerad kommunikation av omvandling av interimsaktier till aktier: omkring 22 november 2019.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.