Information avseende försäljnings- och orderläge för Hoodin AB

Hoodin lämnar en summerande överblick  avseende försäljnings- och ordersituationen och den positiva trend som nu kan utläsas kring nya licenstagare och föreskrivning av Hoodin bland företag.

Försäljning

Under de senaste veckorna har vi noterat en tydlig trend avseende aktivering av licenser och därmed försäljning till nya kunder. Trenden avser de båda marknaderna som är i främsta fokus för Hoodin just nu, vilka är Medtech och Pharma.

 

”Vi har under hela våren arbetat mycket fokuserat och hårt på att bygga upp en stor pipe med intresserade kunder och partners. Nu börjar det ge resultat på nykunds-försäljningen och vi får fortsatt mycket positivt mottagande från marknaden. Hårt arbete, tålmodighet och vår kombination av smart lösning och konsultativ försäljning är rätt och nu kan vi växla upp ytterligare.”

Marcus Emne, VD Hoodin

 

Cases  – Nya kunder inom Pharma och Medtech

Hoodin kommer i framtiden att redovisa försäljning och marknadsinformation i form av nyckeltal. Fram tills införande av detta kommer vi löpande att återge sk. success cases som exempel på nya kunder.

 

Medtech

– Syntach AB väljer Hoodin för att effektivisera och automatisera arbetet avseende de delar inom Post Market Surveillance som avser teknik och innovation, patent samt förändringar kring regelverk och lagar. Syntach är ett mer intressant case än andra då de inte har någon produkt på marknaden än, och därmed inte ligger under regelverk för Post Market Surveillance.  Värdet av att använda Hoodin för deras del behövde där med inte vara kopplat till ett regelverk utan värdet och effektiviseringen i sig var avgörande. Syntach här för närvarande en aktiv licens,  vilket avser deras produkter och lösningar avseende Cardiac support.

Pharma – Moberg Pharma (Publ)  använder Hoodin som plattform avseende de delar inom Pharmacovigilance som avser förändringar kring regelverk och lagar. Arbetet det innebär att manuellt hålla koll på denna enorma mängd data är överväldigande och de kan nu istället lägga mer fokus på den egna analysen och proaktiv affärsutveckling. Moberg Pharma har för närvarande en aktiv licens avseende sina produkter BUPI och MUB-015 och för de marknader de säljs på.

 

Orders / Föreskrivningar

Inom både Medtech och Pharma arbetar de allra flesta företag på så vis att de lägger en plan / road map för allt förändringsarbete. Efter att planen är satt påbörjas i regel ett arbete för att analysera vilka förändringar och tillika vilka verktyg och lösningar som är bäst lämpade för verksamheten.

Vi noterar att allt fler företag inom både Medtech och Pharma nu arbetar mer aktivt med sina planer och därmed utvärderar lösningar för att effektivisera sin verksamhet. För Hoodins del har detta inneburit att vi utfört ett betydligt högre antal demos och test med företag inom Pharma och Medtech under perioden efter sommaren och att en mycket stor del av dessa företag nu väljer att föreskriva Hoodin som verktyg för att effektivisera delar av arbetet inom Post Market Surveillance och Pharmacovigilance. En föreskrivning innebär att man gör en avsiktsförklaring att aktivera sin licens av Hoodin, vilket sker i enlighet med den plan och road map som företag följer.

 

Partners

För närvarande befinner vi oss i sk. kommercialiseringsfas med en handfull nya potentiella partners. Vilket innebär att partners testar plattformen för 2-3 av sina befintliga kunder under en period för att verifiera plattformen och samtidigt utbilda sig själva i att använda och sälja Hoodin som del av sina egna tjänster. Några av dessa partners är mycket stora koncerner och ledtiden här därmed blivit något längre än vi önskat. Vi hoppas på att inom några veckor kunna återkomma med positiva nyheter kring de kommercialiceringsfaser som pågår just nu.

Av Hoodins aktiva partners noterar vi samma trends som vi själva ser avseende försäljning och föreskrivande av Hoodin som verktyg.

 

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering den 8:e oktober 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.