IRRAS publicerar uppdatering om finansiell situation

Stockholm, Sverige (24 augusti 2023) – Som tidigare kommunicerats är IRRAS AB (publ) (”Bolaget” eller ”IRRAS”) i omedelbart behov av finansiering. Införandet av Bolagets IRRAflow-system fortsätter att utvecklas, särskilt på sjukhus i USA, och Bolaget har genomfört en rad organisatoriska och strategiska förändringar för att kontrollera förbrukningen av likviditet på kvartalsbasis. Dessa förändringar har dock ännu inte resulterat i en förbättring av Bolagets kortsiktiga finansiella ställning. Bolaget är för närvarande beroende av en kortfristig lånefacilitet om upp till 60 MSEK från Bacara Holdings, IRRAS näst största aktieägare och en del av det budkonsortium som lämnat ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i IRRAS. Lånet förfaller till betalning den 15 september 2023 och det finns då hög risk att Bolaget hamnar på obestånd.

En omfattande utvärdering av olika finansieringsalternativ inleddes i början av 2023 och hittills har denna process inte identifierat några andra konkreta finansieringsalternativ än det offentliga kontanta uppköpserbjudandet. Under den pågående budprocessen har Bolaget fortsatt att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter som skulle ge IRRAS det kapital som behövs för att återbetala den kortfristiga lånefaciliteten, men hittills har inga alternativa finansieringsmöjligheter identifierats och det finns en överhängande risk att Bolaget inte kan återbetala det kortfristiga låneavtalet och då hamnar på obestånd.

 

Återbetalningen av lånet garanteras genom en pantsättning av Bolagets patent och aktierna i Bolagets amerikanska dotterbolag, IRRAS USA Inc., till Bacara Holdings som säkerhet. Dessutom lämnar IRRAS USA Inc. borgen avseende alla förpliktelser för IRRAS AB enligt låneavtalet mot att IRRAS AB ingår ett licensavtal med IRRAS USA Inc. (som kommer att säkerhetsöverlåtas till långivaren) enligt vilket IRRAS AB lämnar IRRAS USA Inc. en exklusiv, royaltyfri, fullt betald, oåterkallelig, evig licens till alla IRRAS immateriella rättigheter överallt i världen förutom Sverige, Danmark, Norge och Finland.

För mer information, vänligen kontakta:

Will Martin
VD
ir@irras.com

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).