Kallelse till extra bolagsstämma i Arlandastad Group AB (publ)

Aktieägarna i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 november 2021.

Information med anledning av coronaviruset

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman.

 

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 1 november 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt..

 

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska:

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 22 oktober 2021, och  
  • anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 29 oktober 2021.

 

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 22 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen 26 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

 

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.arlandastadgroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

 

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

 

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Arlandastad Group AB (publ), Att: Bolagsstämma, Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se

Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 29 oktober 2021.

 

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

 

Ombud m.m.

Aktieägare som skickar in förhandsröst genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 29 oktober 2021.

 

Aktieägares rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening

 

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman d.v.s. senast den 22 oktober 2021. Begäran ska skickas med post till Arlandastad Holding AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se

Upplysningarna lämnas genom att frågor och svar hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.arlandastadholding.se och på Bolagets kontor, Pionjärvägen 73 p entré A ingång 1, Arlandastad, senast den 27 oktober 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som har begärt det och uppgett sin adress.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av och arvode till revisor
  7. Stämmans avslutande

 

Punkt 1 Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämma

Styrelsen föreslår att vice styrelseordförande Leif West väljs till ordförande och protokollförare vid stämman, eller, vid förhinder för honom, den han anvisar.

 

Punkt 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, samt kontrollerad av justeringspersonen.

 

Punkt 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

 

Punkt 4 Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Sten Hildemar till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Uppdraget att justera extra bolagsstämmans protokoll innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i extra bolagsstämmans protokoll.

 

Punkt 5 Val av och arvode till revisor

Årsstämman den 19 maj 2021 beslutade att Bolaget ska ha två revisorer utan revisorssuppleanter. Med anledning av att Bolagets nuvarande revisor Ingemar Rindstigs anställning som revisor på Ernst & Young AB upphör och att Oskar Wall ska avgå som personvald revisor föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Det föreslås vidare att det registrerade revisions¬bolaget Ernst & Young AB väljs till Bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Oskar Wall är huvudansvarig revisor.

 

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

 

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 62 880 038.

Handlingar

Fullmaktsformulär och formulär för förhandsröstning samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor, Pionjärvägen 73 p entré A ingång 1, Arlandastad och på Bolagets webbplats, https://arlandastadgroup.se, senast två (2) veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin mail eller postadress till Bolaget. Stämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig Bolagets kontor, Pionjärvägen 77, entré A ingång 1, Arlandastad.

  

 

 

Stockholm i oktober 2021

Arlandastad Group AB (publ)

Styrelsen

Dieter Sand, CEO
Dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71

Peter Wågström, Styrelseordförande
peter.wagstrom@arlandastad.se
070 527 31 31

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Bolagets ledstjärnor är förädling och förvaltning med avsikt att skapa mervärden genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och en finansiell stabilitet som ger Bolaget uthållighet. Arlandastad Group är sprunget ur huvudägaren Gelba Management AB som sedan 1990-talet framgångsrikt investerat i fastigheter och därigenom skapat stora värden. 

Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon:
+46 (0)8 562 250 00.