KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org.nr 556872-7134 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2018 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 25 september 2018; samt

(ii) senast tisdagen den 25 september 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Linnea Björkstrand, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till linnea.bjorkstrand@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 25 september 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid stämman genom ombud hålls tillgängligt såsom anges under ”Handlingar” nedan. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Godkännande av dagordningen;
  4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av styrelseledamot samt beslut om styrelsearvode till nyvald styrelseledamot; och
  7. Avslutande av stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av valberedningens ordförande Christer Hellström (utsedd av Serendipity Group AB och Serendipity Ixora AB) samt ledamöterna Anders P. Wiklund (styrelseordförande i Bolaget), Christos Panotopoulos (utsedd av F.EX Endotherapy Limited) och Marios Fotiadis (utsedd av Lexington Holding Assets Limited (BVI) och Bacara Holdings Limited). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 6 i föreslagen dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande

Styrelsens ordförande Anders P. Wiklund föreslås väljas som ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter, nyval av styrelseledamot samt beslut om styrelsearvode till nyvald styrelseledamot

Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie ledamöter: Anders P. Wiklund (ordförande), Anita Tollstadius, Dr Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis och Dr Saeid Esmaeilzadeh. Styrelsen har inga suppleanter. Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Eva Nilsagård föreslås för nyval till Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i tillägg till de personer som valdes vid årsstämman 2018.

Det föreslås att det arvodet till Eva Nilsagård, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till 133 333 kronor för ordinarie styrelsearbete (motsvarande ett årligt arvode om 200 000 kronor) samt 66 666 kronor för arbete som ordförande i Bolagets revisionsutskott (motsvarande ett årligt arvode om 100 000 kronor).

Information om den föreslagna styrelseledamotens huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och i andra bolag m.m. samt valberedningens motiverade yttrande med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga såsom anges under ”Handlingar” nedan.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Antal aktier och röster

Per den 12 september 2018 finns totalt 24 017 974 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på den extra bolagsstämman hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Vasagatan 16 i Stockholm och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets hemsida www.irras.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att läggas fram på den extra bolagsstämman.

_____

Stockholm, september 2018

Styrelsen

IRRAS AB (publ) är marknadsnoterat på Nasdaq First North Premier. Wildeco är Bolagets certified advisor.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten
CFO och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com
 


Om IRRAS

IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som inriktar sig på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow® adresserar de komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder för intrakraniella blödningar. Detta genom att med en dubbellumenkateter administrera vätskor för sköljning av sjukdomsområdet och samtidigt dränera vätska.

Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer. IRRAflow systemet inkluderar dessutom en ICP mätare (tryckmätare) i katetern och systemet använder mjukvara för att reglera önskat tryck.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Rulebook. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl. 07.00 (CET).