Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 januari 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska

 • vara införd i Bolagets aktiebok senast tisdagen den 21 januari 2020, och
 • anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 23 januari 2020. Anmälan ska ske skriftligen till NeoDynamics AB, Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö. Anmälan kan också göras per telefon: 070-851 96 48 eller per e-post: jorgen.vrenning@neodynamics.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 303 520 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om att anta ny bolagsordning.
 8. Beslut om ändring av villkor för Konvertibler 2019/2020.
 9. Beslut om styrelsens förslag till företrädesemission av aktier.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 11. Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning där gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) och antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) föreslås ändras i syfte att Bolaget ska kunna besluta om föreslagen företrädesemission av aktier enligt punkt 9. Gränserna för Bolagets aktiekapital föreslås ändras från lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Gränserna för Bolagets antal aktier föreslås ändras från lägst 8 500 000 och högst 34 000 000 till lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier enligt punkt 9.

Beslut om ändring av villkor för Konvertibler 2019/2020 (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra villkoren för emitterade konvertibler i Konvertibelemission 2019/2020 som beslutades om vid extra bolagsstämma i Bolaget den 16 september 2019. Styrelsen föreslår ändring av villkoren genom att (i) konverteringskursen per aktie justeras från lägst 4 kronor till lägst 3 kronor, vilket motsvarar teckningskursen i den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen och (ii) att det förtydligas att rätten att påkalla konvertering av konvertiblerna är villkorad av att Bolaget beslutat om en kapitalanskaffning genom nyemission av aktier till lägsta värdering enligt ovan samt att aktierna i sådan nyemission har tilldelats tecknare av Bolagets styrelse. Bolaget anser att det föreligger sådana särskilda omständigheter för att ändra konvertibelvillkoren eftersom emissionen har skett till en begränsad krets investerare och det inte har skett någon handel i konvertibeln. Vidare äger Bolaget enligt konvertibelvillkoren rätt att besluta om ändring av villkoren i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt – enligt Bolagets bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och fordringshavarnas rättigheter inte i något avseende försämras. Bolaget anser att ändringen av villkoren är fördelaktigt för såväl Bolaget (eftersom Bolagets skuldsättning minskar), som dess aktieägare och innehavare av konvertibler (eftersom konverteringskursen blir lägre). VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier enligt punkt 9.

Beslut om företrädesemission av aktier (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut om företrädesemission av högst 15 303 520 aktier till Bolagets befintliga aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 530 352 kronor enligt följande huvudsakliga villkor:

 1. Teckningskursen per aktie ska vara 3 kronor innebärandes en total teckningslikvid om 45 910 560 kronor vid full teckning.
 2. Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier infaller den 4 februari 2020. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 31 januari 2020. Första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 3 februari 2020.
 3. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget är berättigad till en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
 4. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under tiden från och med den 7 februari 2020 till och med den 19 februari 2020.
 5. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 7 februari 2020 till och med den 21 februari 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.
 6. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske:
  1. i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier;
  2. i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier;
  3. i tredje hand till emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 100 aktier eller inga aktier.
 7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning genom meddelande senast den sista dagen i teckningsperioden.
 8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 9. VD bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 7.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt maximalt tjugo procent (20%) av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet och emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller mot apport eller i övrigt med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget. VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, NeoDynamics AB, Lejonvägen 14, på Lidingö samt på Bolagets webbplats (www.neodynamics.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

  

Lidingö 20 december 2019

NeoDynamics AB (publ)

STYRELSEN

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 708 444 966

E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

Eller

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ)

Telefon: +46 708 519 648

E-post: jorgen.vrenning@neodynamics.se

Denna information är sådan information som NeoDynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl.08:45 CEST.

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.

 Om NeoNavia

 NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.

 Om mikropulstekniken

 Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.