Kallelse till extra bolagsstämma i Nowonomics AB (publ)

Aktieägarna i Nowonomics AB (publ) organisationsnummer 556990-1795, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 november 2022 kl. 16:00. Styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan.

Informationen om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 11 november 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman ska: 

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 november 2022 och, 
  • anmäla sitt deltagande senast den 10 november 2022, genom att skicka in komplett postomröstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Information om poströstning” nedan. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 3 november 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

B. Information om poströstning 

Bolaget ha beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning. Detta innebär att den extra bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Ett poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, investor.nowonomics.com, från och med den 28 oktober 2022. Poströstningsformuläret ska vara ifyllt och mottaget av Bolaget senast den 10 november 2022. 

Formuläret ska skickas med post till Nowonomics AB (publ), ”Extra bolagsstämma 2022” Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, eller via e-mail till kontakt@nowo.se. En poströst kan återkallas fram till och med den 10 november 2022 genom att skicka e-post till kontakt@nowo.se. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas. 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktioner finns i poströstningsformuläret.    

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdandet, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdandet om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuella registreringsbevis ska bifogas till postomröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats investor.nowonomics.com från och med den 28 oktober 2022. För frågor om extra bolagsstämman vänligen kontakta Bolaget via e-post till kontakt@nowo.se. 

C. Förslag till dagordning 

  1. Val av ordförande vid stämman 
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  5. Godkännande av dagordning 
  6. Beslut om ny styrelseledamot

D. Förslag till beslut 
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen. 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 
Styrelsen föreslår att Sven Estwall väljs till ordförande vid bolagsstämman. 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd 
Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolags-stämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrks av justeringspersonerna. 

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän  
Styrelsen föreslår Jörgen Utgren och Malin Norman, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisat, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 6 – Beslut om ny styrelseledamot
Amelie Söderberg föreslås som ny ledamot till styrelsen.  
Pingis Hadenius har valt att avträda från styrelsen. 

***
Oktober 2022
Nowonomics AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Sven Estwall, Styrelseordförande, telefon + 46 70 583 85 80

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250