Kallelse till extra bolagsstämma i Wyld Networks AB

Aktieägarna i Wyld Networks AB, org.nr 559307-1102 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 september 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 september 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 24 september 2021, och dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 29 september 2021. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman. Som anges ovan måste sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, vara genomförd den 24 september 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren (bank eller fondhandlare) ombesörjer sådan s.k. rösträttsregistrering.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.wyldnetworks.com, och på c/o Pearson & Partners AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Wyld Networks AB, ”Wyld Networks AB extra bolagsstämma”, c/o Pearson & Partners AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 29 september 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@wyldnetworks.com.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.wyldnetworks.com.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ärenden

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma.

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  8. Val av ny styrelseledamot
  9. Fastställande av styrelsearvode
  10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt väljs till ordförande för stämman och vid dennes förfall den styrelsen anvisar.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Aktieägaren Mats Andersson föreslås att justera protokollet jämte ordföranden och vid justeringsmannens förfall den eller de styrelsen anvisar.

Punkt 4 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden för stämman på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren Tern Plc föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Aktieägaren Tern Plc föreslår att Henrik Hedelius väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Mats Andersson (ordförande), Mats R Andersson, Albert Sisto och Henrik Hedelius.

Henrik Hedelius, född 1966, har studerat Business Administration and Economics vid Stockholms universitet. Henrik är styrelseordförande i FUUD AB (publ) och SASHED AB samt styrelseledamot i Vembla AB, Bergman & Beving Aktiebolag, Addtech AB och The Cloud Factory AB. Han har tidigare varit senior advisor på UB Markets, VD och partner på Hedelius & Berthelius, Head of private M&A på Kaupthing Bank, managing director på Storebrand Investments Sweden samt projektledare på Swedbank Markets.

Henrik Hedelius äger 33 000 aktier, 33 000 teckningsoptioner av serie TO1, 33 000 teckningsoptioner av serie TO2 och 4 174 teckningsoptioner av serie TO3 i Wyld Networks AB.

Henrik Hedelius är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Aktieägaren Tern Plc föreslår att Henrik Hedelius ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Wyld Networks AB, c/o Pearson & Partners AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö, eller via e-mail till info@wyldnetworks.com senast den 20 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Wyld Networks AB, c/o Pearson & Partners AB, Norra Vallgatan 72, 211 22 Malmö och på Bolagets hemsida, www.wyldnetworks.com, senast den 25 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på hemsidan, www.wyldnetworks.com. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på extra bolagsstämman.

 

Stockholm i september 2021

Wyld Networks AB

Styrelsen

Fler artiklar om Wyld Networks