Kallelse till ordinarie årsstämma i Attana AB

PLATS              Bolagets kontor, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 Stockholm

DATUM            2021-05-07

TID                  15.00

KALLADE         Aktieägarna i Attana AB

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  2. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 9. Val av styrelse och revisor;
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  1. beslut om valberedning inför årsstämman 2021

 

Årsredovisning finns på Bolagets webbplats; https://www.attana.com/investors/#financial-information senast fredagen den 16 april.  

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall dels senast den 29 april 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken dels anmäla sig själv samt eventuellt ombud till Bolagets e-post; ir@attana.com eller skriftligen till Bolagets adress; Attana AB, Greta Arwidssons väg 21, 114 19 STOCKHOLM. Sådan anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2021.

 

2021-03-31

Attana AB

Styrelsen

 

För mer information, besök https://www.attana.com/investors/#corporate-governance

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tid då företagets nyhetsdistributör, Cision, publicerade detta pressmeddelande.