Kommuniké från årsstämma 2022 i Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) höll torsdagen den 12 maj 2022 årsstämma i Convendums lokaler med adress Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Peter Augustsson, Finn Gramnaes och Gustav Brismark samt nyval av styrelseledamöterna Edvard Kälvesten och Per Zellman.

Peter Augustsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor. Det antecknades att Zlatan Mitrovic utsetts av Grant Thornton Sweden AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att fastställa principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om emission av teckningsoptioner till ledningspersoner och övriga anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till ledningspersoner och övriga anställda.

Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, om riktad emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets webbplats:  www.smoltek.com/investors.

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: hakan.persson@smoltek.com    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 73 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.