Kommuniké från årsstämma 2022 i Vultus AB

Idag, den 17 juni 2022, hölls årsstämma i Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade:

  1. att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
  1. att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021;
  1. samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Per Hökfelt, Malin Stavlind, Björn Lundsten, Ophir Mubarik och Henrik Nilsson. Till styrelseordförande valdes Per Hökfelt.

Stämman beslutade att välja den auktoriserade revisorn Claes-Stefan Wallin, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande och med vardera 100 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om optionsprogram

Bolagsstämman beslutade att lämna över till styrelsen att fatta beslut om detaljer kring optionsprogrammet, till vem kvalificerade personaloptioner ska erbjudas och även ingå optionsavtal. De kvalificerade personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 2 % av totalt antal utestående aktier.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.