Kommuniké från årsstämma 2024

Idag 2024-05-15 höll Fluicell AB (publ) årsstämma. Nedan presenteras kortfattat de beslut som fattades:

 • Styrelsens ordförande Stefan Tilk valdes till ordförande för stämman.
 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2023 sker således ingen utdelning.
 • Stämman beslutade att ge samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
 • Stämman beslutade att årligt arvode ska utgå till styrelseordföranden med 286 500 kr, samt med 114 600 kr för envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av de sex styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar, Stefan Tilk samt Regina Fritsche Danielson. Stefan Tilk omvaldes till styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som auktoriserat revisionsföretag. PwC har utsett Magnus Fjellman till huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning inför årsstämman 2025 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande. Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2024. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register.  Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att Bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.  Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.  Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.  Så snart valberedningen har konstituerat sig ska Bolaget på sin hemsida lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.
 • Stämman beslutade om att anta en ny bolagsordning varvid dels gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i Bolaget höjs, dels att högsta antalet styrelseledamöter höjs, dels införs en ny bestämmelse som möjliggör för styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt, i enlighet med följande.
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier och/eller antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier respektive aktiekapital och resultera i en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till högst 10 procent.
 • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

För mer information, vänligen kontakta:
Carolina Trkulja, VD
+46 (0) 705 52 63 25

carolina@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:
Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Med utgångspunkt i Fluicells teknik för att konstruera biologiska vävnader med ultrahög detaljrikedom bedriver Fluicell utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningmodeller. Bolagets utvecklingsarbete är i huvudsak inriktat mot vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes samt hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening. Fluicells befintliga produkter är vävnadsproduktionsplattformen Nexocyte som bygger på Biopixlar® och Biopixlar® AER, Bolagets tekniker för högupplöst bioprinting i både 2D och 3D. Fluicells produktportfölj innehåller även forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (www.skmg.se).

Fler artiklar om Fluicell