Kommuniké från årsstämma i Stayble Therapeutics den 2 juni 2021

Idag, den 2 juni 2021, hölls årsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Erik Kinnman, Jane Buus Laursen och Kjell Olmarker samt att välja Ulf Björklund, Gudrun Anstren och Gunnar Fernström till nya styrelseledamöter. Ulf Björklund valdes som ny styrelseordförande.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen ska utgå med fyra prisbasbelopp (2021 motsvarar det 190 400 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2021 motsvarar det 95 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. 

Årsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor. RSM Göteborg KB har meddelat att auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 520 000 kronor och högst 2 080 000 kronor" till "lägst 1 800 100 kronor och högst 7 200 400 kronor".

Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 aktier" till "lägst 13 846 924 och högst 55 387 696 aktier".

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

För ytterligare information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB
andreas.gerward@stayble.se

+46 730 808 397

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2  juni 2021 kl 13.30 CEST.

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. Injektionen ges vid ett tillfälle och effekten beräknas kvarstå hela livet och kräva minimal rehabilitering. Bolaget har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie. Staybles vision är att utveckla STA363 som ny standardbehandling för patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 eller e-post ca@mangold.se.