Kommuniké från årsstämman 2022 i Nowonomics AB (publ)

Årsstämman i Nowonomics AB (publ), 556990-1795, (”Bolaget”) ägde rum den 28 april 2022. Med anledning av coronaviruset genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet. 

Fastställande av resultat- och balansräkningen 
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021. 

Dispositionen beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 

Styrelse och revisor 
Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att: 

 • Till styrelseledamöter omvälja Pingis Berg-Hadenius och Sven Estwall. Jeanette Carlsson Hauff och Per-Anders Tammerlöv valdes som nya styrelseledamöter till styrelsen,
   
 • Till styrelsens ordförande omvälja Sven Estwall, 
   
 • Till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämman som infaller år 2023 omvälja Grant Thornton AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor,
   
 • Styrelsearvode oförändrat ska utgå. Styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp för ordinarie styrelseledamöter och tre inkomstbasbelopp för styrelseordförande. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.
   
 • Arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Ändring av bolagsordningen 
Årsstämman beslutade att bevilja ändringen av bolagsordningen enligt förslag. 

Nowonomics AB (publ)
Styrelsen 

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250