Kommuniké från årsstämman i Zoomability Int AB (publ)

På årsstämman i Zoomability Int AB (publ.), avhölls 8 juni 2021, fattades följande beslut:

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. 
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. 
  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter. 
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte arbetar inom koncernen. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Karl Axel Sundkvist, Robert Olrog, Ted Tigerschiöld, Luca Di Stefano och Pehr-Johan Fager. Beslutades att Karl Axel Sundqvist fortsätter som ordförande för bolaget.
  • Till revisor valdes Grant Thornton Sweden AB och att Jimmy Nybom, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

Övriga förslag från styrelsen som enhälligt beslutades av stämman

  • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för 2020, som inte betalats ut, ska kunna kvittas mot aktier i bolaget som emitteras. Styrelsen föreslår kvittningsemission med nettobeloppet för styrelsearvodet mot volymviktad kurs de senaste 30 dagarna innan stämman. Vidare att ersättningen för 2021 skall vara oförändrad mot 2020, dvs ett halvt basbelopp för ledamot och ett basbelopp för styrelsens ordförande. Personer som är aktiva i bolaget skall inte erhålla någon ersättning för styrelseuppdrag. Beslutet innebär att ca 7.400 aktier kommer att emitteras och fördelas mellan styrelsens medlemmar. Tillika beslöts att styrelsen eller verkställande direktören kan vidta smärre justeringar om så kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
  • Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma emittera nya aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan utveckling av verksamheten. Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp för beslut.

Efter mötet höll VD Pehr-Johan Fager en kort presentation kring historik, nutid och övergripande målsättningar framöver. Presentationen kan ses på hems https://www.zoomability.com/sv/investor-relations/ 

 

För ytterligare frågor kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.