Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2022

Bio-Works Technologies årsstämma ägde rum den 20 maj 2022. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedihn och Patrick Van de Velde. Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att 220 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Leonard Daun kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Slutligen beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 11 700 kronor genom nyemission av högst 117 000 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de fyra personer som deltog i program 2017/2022:III. På grund av ett administrativt förbiseende kom teckningsoptionerna under program 2017/2022:III inte att anmälas för registrering inom gällande tidsfrister hos Bolagsverket och syftet med nyemissionen är därför att bolaget ska kunna fullgöra dess förpliktelse gentemot deltagarna i program 2017/2022:III avseende teckning av aktier. Teckningskursen uppgår till 14,46 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen i program 2017/2022:III efter omräkning enligt villkoren. Teckning och betalning ska ske senast den 30 juni 2022.

Protokoll från årsstämman kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen besöka Bio-Works hemsida, www.bio-works.com, eller kontakta Jonathan Royce, vd, e-post: jonathan.royce@bio-works.com, telefon: +46 70 1434143.

Om Bio-Works

Bio-Works hjälper läkemedelsbolag och forskare att nå sina mål för renhet och kvalitet, från laboratorieforskning till kommersiell produktion i stor skala. Tillsammans med våra kunder och partners utvecklar vi innovativa lösningar för proteinrening som gör viktiga läkemedel tillgängliga för alla.Vår vision är en bioteknikbransch som omfamnar utveckling och bygger vidare på nya metoder och idéer. WorkBeads™, Bio-Works nästa generations-, agarosbaserade produkter, används för rening av proteiner, peptider och andra biomolekyler – resultatet blir renare läkemedel och säkrare diagnostik. 

Bio-Works huvudkontor, med FoU och tillverkning, ligger i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Vi levererar våra produkter på en global marknad, genom en kombination av direktförsäljning och distributörer i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Bio-Works är noterat på Nasdaq First North (”BIOWKS”), och FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, www.bio-works.com.