Kommuniké från dagens årsstämma

Idag, den 14 maj 2020, höll Fluicell AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag. Nedan presenteras kortfattat de beslut som fattades:

 • Styrelsens ordförande Stefan Tilk valdes till ordförande för stämman.
 • Stämman fastställde bolagets resultat och balansräkning. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2019 sker ingen utdelning.
 • Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
 • Årligt arvode ska utgå till styrelseordförande med 189 200 kr, samt 94 600 kr för envar extern styrelseledamot. Ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och en revisor utan revisorssuppleant.
 • Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk samt omval av Stefan Tilk som styrelsens ordförande.
 • Stämman beslutade om nyval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med auktoriserade revisorn Sven Cristea som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2020 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.
 • Stämman beslutade i enlighet med förslag att högst 200 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 200 000 aktier i bolaget emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsens i bolaget beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från bolaget ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
 • Stämman beslutade i enlighet med förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller optioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt få emittera maximalt 1 665 000 aktier, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 16,7 procent eller en ökning av befintligt antal aktier med ca 20 procent. Emissionerna skall ske mot kontant betalning eller genom kvittning av skuld, till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle.
 • Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.