Kommuniké från den extra bolagsstämman i IRRAS AB (publ) den 3 augusti 2022

IRRAS AB (publ) (”Bolaget”) har den 3 augusti 2022 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av §§ 4-5 i bolagsordningen varvid aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 500,000,000 och högst 2,000,000,000.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 4 juli 2022 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med vilket Bolagets aktiekapital ska öka med högst 21 459 961,80 kronor genom en nyemission av högst 715 332 060 stamaktier.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av nio nya aktier. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 5 augusti 2022.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 9 augusti 2022 till och med den 23 augusti 2022. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 9 augusti 2022 till och med den 23 augusti 2022.

Teckningskursen är 0,3 kronor per aktie vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst cirka 215 miljoner kronor.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTIP 2022)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021) enligt punkterna A, B och D.4 i förslaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s webbplats, www.irras.com.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
VD

ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations

sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022 kl. 11.30 (CET).