Kommuniké från extra bolagsstämma 3 augusti 2022 i Vultus AB

Idag, den 3 augusti 2022, hölls en extra bolagsstämma i Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om att justera stämmans beslut avseende teckningsoptioner av serie TO 2 (punkt 7)

Stämman beslutade den 4 april 2022 att emittera 677 688 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigande till teckning av en ny aktie vardera. Bolaget tecknade teckningsoptionerna med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets aktieägare. För att erhålla en teckningsoption krävs ett innehav av åtta aktier på avstämningsdagen.

Med anledning av ett administrativt fel, där man har räknat på ett för högt antal aktier, beslutade stämman att justera beslutet så att det krävs ett innehav om sju aktier på avstämningsdagen för att erhålla en teckningsoption av serie TO 2.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.