Kommuniké från extra bolagsstämma i Amnode, vars stämma beslutade om ändrad bolagsordning och genomför en företrädesemission om 9,0 mkr

Extra stämman den 30 december 2019 i Amnode beslutade i enlighet med styrelsens utsända förslag att ändra bolagsordningen avseende en utökning av antalet aktier i bolaget, en minskning av aktiekapitalet samt att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

Extra bolagsstämma har avhållits den 30 december 2019 i Amnode AB hos dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Extra bolagsstämman beslutade att:

  • ändra bolagets bolagsordning genom att § 4 får följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000 stycken.”

 

  • minska bolagets aktiekapital med 24 867 846,388 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 3 391 069,962 kronor, fördelat på 565 178 327 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,006 kronor.

 

  • godkända styrelsens förslag av den 12 december 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Aktiekapitalet ökas enligt följande, – En aktie ger rätt att teckna två nya aktier vilket innebär att Bolagets aktiekapital om 3 391 069,962 kan ökas med maximalt 6 782 139,924 kronor till 10 173 209,886 kronor. Bolaget skall ge ut maximalt 1 130 356 654 aktier. För aktie skall betalas kontant 0,008 kr, överkursen 0,002 kr tillförs bolagets överkursfond.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 5 februari till och med den 19 februari 2020. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Styrelsen har dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning dock längst till den 31 maj 2020. Styrelsen kommer att kommunicera en exakt tidplan för emissionen i närtid.

  • Det konstaterades att inga förslag förelåg till den extra bolagsstämman för kompletteringsval av ny styrelseledamot, med anledning av gällande noteringsavtal vilket kräver minst fyra styrelseledamöter. Stämman beslöt att styrelsen kvarstår oförändrad intill nästa årsstämma.

Gnosjö 30 december 2019

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.