Kommuniké från extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ)

Styrelsen fattade den 19 januari 2018 ett beslut om företrädesemission, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, att emittera högst 3 922 879 nya aktier till en teckningskurs om 5,50 kr per aktie vilket inbringar högst 21 575 834,50 kr. Vid full teckning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 11 428 058 kr och antal aktier uppgå till 11 428 058 st aktier.

Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 15 februari 2018 berättigar till fyra teckningsrätter. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen 5,50 kr per aktie.

Bolaget äger 640 140 aktier i det egna bolaget. Teckningsrätterna som genereras för dessa aktier kommer inte att ingå i emissionen, utan teckningsrätterna kommer att makuleras genom emissionsinstitutets försorg. Pro rata andel med företräde beräknas således på totalt antal aktier 6 865 039 aktier.

Teckningsperioden kommer att vara från och med den 19 februari 2018 till och med den 5 mars 2018. 2018 (eller från och med den senare dag Finansinspektionen godkänt emissionsprospektet till och med 15 kalenderdagar efter första teckningsdag). Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant enligt uppgift på avräkningsnotan, dock senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Styrelsens emissionsbeslut godkändes av den extra bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 708 36 99 00
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo-img

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.