Kommuniké från extra bolagsstämma i IRRAS AB den 15 juli 2021

Vid den extra bolagsstämman den 15 juli 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om upptagande av kreditfacilitet hos Europeiska investeringsbanken (EIB), där räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske ökar om bolagets resultat eller eventuell utdelning till aktieägarna ökar.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.irras.com.  

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA

Will Martin
CEO
ir@irras.com

Europa

Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
Email: sten.gustafsson@irras.com
Mobile: +46 721 44 7244

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 14:00 (CET).