KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB DEN 21 FEBRUARI 2018 – MED BESLUT OM NYEMISSIONER

Företrädesemission av aktier

Stämman beslutade om företrädesemission av aktier om ca 4 MSEK i enlighet med styrelsens förslag.

Nyemissionen (företrädesemissionen) sker till en teckningskurs om 14,50 kronor per B-aktie och avser högst 275 262 B-aktier med en maximal utspädning om ca 2,3 %. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 42 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie av serie B. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 3 991 299 kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen kommer att genomföras enligt följande tidplan:

26 februari: Sista dag för handel med Mackmyras aktie med rätt att erhålla teckningsrätter

27 februari: Första dag för handel med Mackmyras aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter

28 februari: Avstämningsdag

Runt den 28 februari: Publicering av informationsmemorandum som lämnar mer utförlig information om den planerade företrädesemissionen, dess bakgrund och status i bolaget

2 – 16 mars: Teckningsperiod

2 – 14 mars: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Stockholm

2 mars och fram tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i betald tecknad aktie (BTA) på Nasdaq First North Stockholm

21 mars: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade om riktad nyemission av aktier om ca 5 MSEK i enlighet med styrelsens förslag.

Nyemissionen sker till en teckningskurs om 14,50 kronor per B-aktie och avser totalt högst 355 171 B-aktier med en maximal utspädning om ca 3,0 %. Emissionen riktas till Anette Johansson med högst 182 758 B-aktier, Gillesvik Holding AB med högst 68 965 B-aktier samt till Carl-Johan Kastengren med högst 103 448 B-aktier. Teckningstiden är från den 21 februari 2018 till och med den 26 februari 2018 med betalning kontant eller genom kvittning senast den 1 mars 2018. Vid full teckning av nyemissionen tillförs bolaget 5 149 980 kronor före emissionskostnader. Skriftligt avtal om teckningsförbindelse har träffats med samtliga tilltänkta tecknare.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med de tilltänkta tecknarna. Styrelsen bedömer att teckningskursen motsvarar marknadsvärdet för aktien med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt och nivån motsvarar teckningskursen i den företrädesemission som bolagsstämman också beslutat om den 21 februari 2018. Rabatten motsvarar drygt 5 % från genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för de senaste 30 handelsdagarna för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Stockholm, före den kallelse till extra bolagsstämma som publicerades 1 februari 2018.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna fullgöra en överenskommelse med tecknare i samband med lån till bolaget, för att tillsammans med övriga emissioner som beslutats på bolagsstämman kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för att snabbt kunna stärka bolagets likviditet.

Emission av konvertibler – K21(incitamentsprogram)

Stämman beslutade om emission av konvertibler (incitamentsprogram till företagets anställda) om ca 2 MSEK i enlighet med styrelsens förslag. Nyemissionen (konvertibelemissionen) avser konvertibla lån om maximalt 2,050 MSEK och riktas till företagets anställda samt även vissa andra kontrakterade nyckelpersoner. Bolagets styrelsemedlemmar är inte teckningsberättigade. Konverteringskursen motsvarar 110 % av genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Stockholm under en period om de tio sista handelsdagarna som infaller i teckningsperioden för den företrädesemission som beslutats på samma bolagsstämma. Konvertiblernas löptid är 3 år med kvartalsvis ränteutbetalning och en årlig ränta om ca 5,5 %. Deltagarna är garanterade en lägsta tilldelning motsvarande ett nominellt belopp om 50 000 kronor, ingen deltagare har rätt att erhålla konvertibler med ett nominellt belopp överstigandes 500 000 kronor. Det högsta antal B-aktier som kan emitteras totalt uppgår till 205 000 med en maximal utspädning om ca 1,7 %.

Syftet med incitamentsprogrammet är dels att skapa möjligheter för bolaget att behålla anställda i bolaget eller i något av dess dotterföretag samt även vissa andra kontrakterade nyckelpersoner, dels att stimulera intresse för verksamheten och dess resultatutveckling genom erbjudande om ett långsiktigt ägarengagemang. Vidare bedömer styrelsen att ett incitamentsprogram kommer att öka de berörda personernas känsla av samhörighet med bolaget. Incitamentsprogrammet kommer dessutom att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital.

Kostnaden för programmet förväntas uppgå till ca 75 000 kronor och utspädningen förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal. Teckningstiden är 1 mars 2018 till och med den 28 mars 2018.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt anfördes att styrelsen har bedömt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget. Teckningskursen för konvertiblerna har, med beaktande av räntesättningen, bedömts motsvara ett marknadsvärde.

Konvertiblerna betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till anställningen eller uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

En fulltecknad kapitalanskaffning enligt de åtgärder som beskrivs ovan innebär emission av högst

835 433 nya B-aktier och en utspädning av maximalt ca 7,1 %.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 28 februari 2018. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Mackmyra Svensk Whisky-img

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 15:30 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.