Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) den 19 november 2020

Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), ägde rum idag torsdagen den 19 november 2020. På stämman fattade aktieägarna beslut i enlighet med styrelsens förslag att (i) anta ny bolagsordning och (ii) genomföra en riktad nyemission av aktier (”Nyemissionen”).

Besluten sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och de fullständiga förslagen till beslut vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.neodynamics.com. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om att anta ny bolagsordning

I syfte att kunna genomföra Nyemissionen beslutade bolagsstämman att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag varmed gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) och antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändrades. Gränserna för Bolagets aktiekapital ändrades därmed från lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Gränserna för Bolagets antal aktier ändrades därmed från lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Beslut om riktad nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade om Nyemissionen i enlighet med styrelsens förslag till beslut genom en riktad nyemission av högst 24 243 641 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 424 364,1 kronor, till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa och befintliga kvalificerade investerare. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,71 kronor, innebärandes en total teckningslikvid om 89 943 908,11 kronor vid full teckning. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra kapital för att säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och två (2) veckor därefter och betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant senast fem (5) dagar från tecknandet. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 19 november 2020 kl. 16:25 (CET)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), +46 708 444 966, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.com; eller

Ingrid Salén, styrelseordf. NeoDynamics AB (publ), +46 706 571 515, e-post: ingrid.salen@rentability.se.

Om NeoDynamics AB (publ)

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering sker under 2020.