Kommuniké från IRRAS AB:s årsstämma den 28 april 2020

Vid årsstämman den 28 april 2020 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2019 samt att disponibla vinstmedel per 31 december 2019 skall balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 1 946 000 kronor, varav 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 240 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För  styrelseledamot som inte är anställd i koncernen och som är bosatt i USA utgår ett extra arvode på 96 000 kronor. För arbete i revisions- respektive ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Det beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Anders P. Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Anita Tollstadius, Eva Nilsagård och Catherine Gilmore-Lawless. Anders Wiklund omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Duane Swanson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2021.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2020 (LTIP 2020) enligt punkterna A och B i förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets utestående incitamentsprogram, utöver LTIP 2020, samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen.

Årsstämman bekräftade att löptiden för optionerna i incitamentsprogram 1 ska vara fram till och med den 30 september 2025.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s hemsida, www.irras.com.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow– och Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk av distributörer på andra marknader.  IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market (IRRAS). Certified Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sabina Berlin
CFO
+46 739 51 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 19:00 (CET).