Kommuniké från Nivika Fastigheters extra bolagsstämma den 2 maj 2023

Pressmeddelande den 2 maj 2023

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) höll under tisdagen den 2 maj 2023 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nivika.se.

Godkännande av styrelsens beslut om riktade nyemissioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens två beslut om riktade nyemissioner enligt i huvudsak följande.

Villkoren för de riktade emissionerna

De riktade nyemissionerna utgörs av en emission om högst 17 763 159 B-aktier (Emission 1), samt en emission om högst 1 973 683 B-aktier (Emission 2). Sammanlagt innebär de två riktade nyemissionerna att 19 736 842 B-aktier emitteras. Teckningsrätt i nyemissionerna tillkommer endast Danske Bank, för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank och SEB.

Teckningskursen i nyemissionerna har fastställts till 38 kronor. Då teckningskursen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande har styrelsen bedömt att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Sammanlagt ökar Nivikas aktiekapital med högst 9 868 421 kronor, från 29 085 102,50 till 38 953 523,50 kronor. Antalet aktier ökar med 19 736 842, från 58 170 205 till 77 907 047, och antalet röster ökar med 19 736 842, från 282 133 405 till 301 870 247. Detta innebär en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 25,3 % baserat på det totala antalet aktier i Nivika efter de riktade nyemissionerna, och cirka 6,5 % baserat på det totala antalet röster i Nivika efter de riktade nyemissionerna.

Meddelande om ändringar av obligationsvillkor

I och med bolagsstämmans godkännande enligt ovan har även villkoret för att ändringar av villkoren avseende Nivikas utestående obligationer med ISIN SE0014855763 respektive SE0015949631 ska träda i kraft uppfyllts och utbetalning av ersättning (consent fee) till obligationsinnehavare kommer följaktligen ske inom tio bankdagar från den 2 maj 2023 till de obligationsinnehavare som är antecknade som innehavare fem bankdagar innan datumet för utbetalning. De ändrade obligationsvillkoren, i enlighet med vad som kommunicerades i två separata skriftliga förfaranden daterade den 30 mars 2023, träder i kraft den 2 maj 2023. De ändrade villkoren för respektive obligation kommer finnas tillgängliga på Nivikas webbplats, www.nivika.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, e-post: kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. Per den 28 februari 2023 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 10 506 Mkr varav nästan 90 procent är förvaltningsfastigheter. Hyresvärdet består till 70 procent av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager, kontor och samhällsfastigheter och 30 procent av bostadsfastigheter.

Läs gärna mer på www.nivika.se.