Kommuniké från Nivikas årsstämma den 3 februari 2022

Nivika Fastigheter AB höll under torsdagen den 3 februari 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nivika.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020/2021 utan att resultatet disponeras så att i ny räkning balanseras 883 964 387 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Viktoria Bergman, Santhe Dahl, Thomas Lindster och Anna Carendi till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Elisabeth Norman.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode för kommande mandatperiod ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, e-post: kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, Värnamo och Växjö samt i ökande omfattning även på Västkusten, däribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Per den 30 november 2021 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 8 659 MSEK, varav bostads- och samhällsfastigheter utgjorde drygt 40 procent av fastighetsbeståndet. Resterande del av fastighetsbeståndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri och lager och kontor. I tillägg är nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 30 november planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 7 100 MSEK vilket inkluderar cirka 2000 nya lägenheter.