Komplettering av Kallelse årsstämma i Bodyflight Sweden AB

Komplettering av kallelse med bland annat valberedningens förslag

Kallelse årsstämma i Bodyflight Sweden AB

Aktieägarna i Bodyflight Sweden AB, 559154-5453, (“Bodyflight”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022 klockan 16.00 på bolagets kontor med adress Bryggerivägen 16b, Bromma.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 maj 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast  den 25 maj 2022 per e-post till bolagsstamma@bodyflight.se. Anmälan kan också göras per telefon +46 70 1072444 eller skriftligen till Bodyflight Sweden AB, Att: Micha Velasco, Box 20154, 16102 Bromma. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 24 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
   
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
   
 3. Godkännande av dagordning.
   
 4. Val av en eller flera justeringspersoner.
   
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
   
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
   
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
   
 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
   
 2. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
   
 3. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor.
   
 4. Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara minst fyra och max sex och antalet suppleanter noll. Antal revisorer föreslås vara två och revisorssuppleanter noll

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 25 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget (25 000 kronor föregående år).

Fastställande av revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkten 10: Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse och Anna Swanér till fortsatt ordförande.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till bolagsstamma@bodyflight.se eller via post till Bodyflight Sweden AB, Box 20154 Bromma senast  den 23 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats www.bodyflight.se senast den 28 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, från den 5 maj 2022 samt på bolagets webbplats www.bodyflight.se senast från och med fyra veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 397 750 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Bodyflight är en friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se