Komplettering – Delårsrapport – Fortsatt stark i tillväxt i Q3 med +80% för LOHILO Foods

Kompletteringen avser endast hänvisning till EUs Marknadsmissbruksförordning.

Juli – september 2020

Nettoomsättningen uppgick till 67 690 tkr (37 619 tkr), vilket motsvarar en ökning om 80%.

 •  
  • Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 38% (52%). Minskning förklaras främst av att andelen distribuerade varumärken ökat kraftigt. Bruttomarginal förbättras med 3% jämfört med andra kvartalet 2020.
  • Nettoomsättningen för egenägda varumärken främst LOHILO, Alvestaglass och Järnaglass ökade i perioden med 19% till 34 038 tkr och utgjorde därmed ca 50% (76%) av den totala försäljningen.
  • Bruttomarginalen för egenägda varumärken uppgick till 42% (58%). Nedgången förklaras bland annat av en förändrad produktmix mot föregående år.
  • Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 152 tkr (-202 tkr). Resultat före skatt uppgick i kvartalet till 503 tkr (-1 615 tkr).
  • Resultat per aktie uppgick 0,04 SEK (-0,13)

Januari – september 2020

Nettoomsättningen uppgick till 196 093 7tkr (105 955 tkr), vilket motsvarar en ökning om 85%.

 •  
  • Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 37% (53%). Minskningen förklaras främst av att andelen distribuerade varumärken ökat kraftigt.
  • Nettoomsättningen för egenägda varumärken ökade med 11% till 34 038 tkr och utgjorde därmed ca 47% (79%) av den totala försäljningen.
  • Bruttomarginalen för egenägda varumärken uppgick till 47% (58%), vilket bland annat förklaras av en förändrad produktmix mot föregående år.
  • Periodens resultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 2 506 tkr (1 391 tkr). Resultat före skatt uppgick till -2 423 tkr (-2 656 tkr).
  • Resultat per aktie uppgick -0,19 SEK (-0,22)

Väsentliga händelser under Q3 2020

 •  
  • Stark tillväxt på exporten under kvartalet med nettoomsättningen som uppgår till 12 615 tkr (5 397 tkr), en ökning med 134% mot föregående år.
  • En förbättrad bruttomarginal under tredje kvartalet jämfört mot andra kvartalet på 38% (37%). Anledningen till förbättringen är att ökad produktionseffektivitet och prisjusteringar mellan kvartalen under innevarande år.
  • Distributionsavtal med Halo Top UK Ltd signerat för den svenska marknaden. Halo Top är ett av USAs mest framgångsrika glassvarumärken. 
  • Första listningen på servicehandeln. Circle K har listat fyra drycker ur LOHILO-sortimentet på 290 stationer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  
  • Notering av bolaget på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomfördes riktad nyemission av 1 363 636 nya aktier till emissionskursen 22 kr/aktie. Därmed tillfördes bolaget ca 26,5 miljoner kronor efter emissionskostnader.
  • Rekrytering av ny marknadschef, Tuss Odin Ekman, närmast som Head of Brand and Marketing från Nelly.com. Tillträde för anställningen är april 2021.
  • Rekrytering av ny försäljningschef Kolonialt, Daniel Ullström, närmast som regional säljchef från Red Bull Sweden. Tillträde för anställning är januari 2021.

VD har ordet

Vi är inne i en stark tillväxtfas och den håller i sig även i tredje kvartalet vilket visar vår styrka att driva tillväxt. Covid-19-krisen lättade lite under perioden, vilket förbättrat vår möjlighet att utveckla exporten igen. Tillväxten tog därmed fart och vi ökar exporten med 134% mot föregående år under tredje kvartalet. Vi skickade våra första order till Portugal och Holland och vi tecknade distributionsavtal med distributör i Malaysia och Singapore.  Nu när andra vågen av Covid- 19 nedstängningar drar över Europa vill jag poängtera att en osäkerhet finns även för oss gällande export kommande månader, men långsiktigt ser vi fortfarande en stor potential för LOHILO utanför Sverige.

Noteringen på Nasdaq First North GM har varit mycket lyckad i sitt inledningsskede. Aktien har en stark tillväxt från start och jag är mycket nöjd med utvecklingen hittills. Mitt jobb framåt består av att driva bolaget för aktieägarnas bästa och det är ett mycket inspirerande uppdrag. Att nu vara noterad på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjligheter med bl. a kapitalanskaffning för tillväxt och förvärv samt utvecklad varumärkeskännedom som vi tidigare inte hade. Det kommer vi utnyttja maximalt.

Vi gjorde vår bästa lansering under kvartalet någonsin både på dryck och glass under varumärket LOHILO. Elderflower Lemon med kollagen var höstens nya smak på dryck och den fick ett mycket gott mottagande på marknaden.  Den har redan blivit vår bästa säljande dryck i Sverige. Samma sak på proteinglassen där vi lanserade en krokantsmak som också direkt blev nummer ett säljande under LOHILO varumärket.

Under september har vi valt att investera i en ny kolonial säljkår i Sverige. Nu har vi en kår för glass och en för kolonial som inkluderar dryck, bars och chips. Detta för att skapa ett fokus på försäljningen och på ett bättre sätt driva tillväxt. Jag ser nu att vi kan driva mer fokuserat sälj mot servicehandeln där vi precis tagit ett kliv in genom avtalet med Circle K. För att spetsa den koloniala säljkåren anställer vi en försäljningschef med tolv års erfarenhet från Red Bull.

Vi har också under kvartalet rekryterat en ny marknadschef. Tuss Odin Ekman kommer med sin bakgrund att spela en viktig roll framöver för att leda varumärkesbyggandet av LOHILO. Med sin bakgrund kommer hon att fortsatt kunna utveckla vår digitala strategi.

Jag är väldigt nöjd med bolagets utveckling hittills i år.  Vi fortsätter växa starkt och skapar förbättrad lönsamhet även under det tredje kvartalet. Trots osäkerheten på marknaden beroende på den pågående pandemin känner jag mig trygg i vår affärsmodell mot Dagligvaruhandeln i Sverige som fortsätter fungera och utvecklas väl för oss. Arbetet med att utveckla nya produkter för kommande året pågår för närvarande och jag är övertygad om att våra varumärken kommer att utvecklas fantastiskt bra på marknaden under kommande år.

 

Verkställande direktör

Richard Hertvig

 

Om LOHILO Foods AB (publ)

LOHILO Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Häagen-Dazs, NICK’s, Bubbies och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm.

LOHILO Foods AB

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. Tel: 0470-72 91 78 lohilofoods.com • info@lohilofoods.com

Tidplan för finansiell rapportering

Årsstämma

Årsstämma 2021 kommer att hållas i bolagets lokaler i Växjö den 28 maj kl. 13.30. För ytterligare information om årsstämman hänvisas till bolagets hemsida www.lohilofoods.com.

Rapportkalender

Delårsrapport Q4 2020 publiceras 2021-02-25

Delårsrapport Q1 2021 publiceras 2021-05-20

Delårsrapport Q2 2021 publiceras 2021-08-26

Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För LOHILO Foods innehar FNCA Sweden AB, som nås på info@fnca.se resp 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.

Denna information är sådan som Lohilo Foods AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 november 2020 kl. 08.47 CET