Komplettering till gårdagens pressmeddelande: Igrene genomför riktad nyemission för rättigheterna till vätgasproduktion

Gårdagens pressmeddelande förtydligas avseende motiven för nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt underlaget för kvittningsemissionen.

Igrene har förvärvat patenträttigheter från Proton/ANSE vad gäller den svenska marknaden, se pressmeddelande av 2020-08-20. Det handlar om en unik teknik för att med metangas producera vätgas nere i borrhål utan emission av växthusgaser. Efter förvärvet har Igrene på konsultbasis anlitat Proton/ANSE. Det är dessa fordringar som nu kvittats i den riktade emissionen.

Skälet till att Igrene frångår befintliga aktieägares företrädesrätt är att bolaget bedömer det som positivt för bolaget att minska skulderna och att det kan göras till en kurs som i dagsläget överstiger teckningskursen i förestående företrädesemission.

Mats Budh, tf VD

mats.budh@igrene.se

+4670 650 62 26

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2021.

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken.            Se www.igrene.se