Marknadsmeddelande 36/18 – Information om företrädesemission i Toleranzia AB

Förutsatt godkännande på bolagsstämman den 5 februari 2018 kommer sista dag för handel i bolagets aktie (TOL) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen att vara den 7 februari 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter kommer vara den 8 februari 2018.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 3,00 sek (1:1 á 3,00 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 14 februari 2018 till och med den 26 februari 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 14 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 14 februari 2018 till och med den 28 februari 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: TOL TR
ISIN-kod: SE0010833343
Orderbok-ID: 46KD
CFI: RSSXXR
FISN: TOLERANZIA/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 14 februari 2018
Sista handelsdag: 26 februari 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TOL BTA
ISIN-kod: SE0010833350
Orderbok-ID: 46KC
CFI: ESNUFR
FISN: TOLERANZIA/SH
Handelsperiod: 14 februari 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 7 februari 2018.

Stockholm den 1 februari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Toleranzia AB-img