MenuPay tar in pengar för internationell expansion

MenuPay digitaliserar och centraliserar branschen för restaurang-rabatter genom att kombinera bokning av bord, betalning, rabatter och lojalitetsprogram i en och samma app. Nu genomförs en emission för att vidare expandera i Danmark och även introducera sig i resterande delen av Norden.

Bolaget

MenuPay AB (“MenuPay” eller “bolaget”) är ett Software-as-a-Service (SaaS) bolag som genom sin app hanterar B2B-fördelsavtal, i form av rabatterbjudanden mellan företag och kvalitetsrestauranger. De anställda vid dessa företagen får rabatter på restaurangerna, både i tjänst och privat. Samtidigt erhåller de anslutna restaurangerna fler kunder genom appen, en win-win situation. MenuPays app är lättmanövrerad och förenklar samt digitaliserar bägge parters administration på ett enkelt sätt. Huvudfokus för bolaget just nu är tillväxt på den danska marknaden och förberedelse av internationell lansering.

Emission

Bolaget ämnar genom denna emission ta in sammanlagt 23 MSEK efter emissionskostnader vid full teckning, vilket planeras användas till följande:

Användningsområden, vid full teckningSumma (MSEK
Marknadsföring för fortsatt expansion i Danmark7,1
Uppgradering och förbättring av plattformen2,1
Marknadsföring inför introduktion på nya marknader8,6
Ökning av rörelsekapital3,1
Kostnader relaterade till emission2,1
Totalt23

Figur 1. Användningsområden emission.

Bolagets existerande ägare har förtur i emissionen. För varje aktie som ägdes den 23 Maj 2019 erhåll 6 st teckningsrätter. Vid inbyte av 5 st teckningsrätter erhålls en “unit” vilket är en ny B-aktie och en warrant. Om erbjudandet inte tecknas till fullo av existerande ägare kommer tilldelning ske till resterande intressenter. Emissionen är garanterad till 15,6 MSEK vilket motsvarar 68% av emissionen.

Produkt

Bolagets plattform kombinerar bokning av bord, betalning direkt från appen, rabatter och lojalitetsprogram. Det är genom denna starka kombination och centrering av tjänster MenuPay ämnar särskilja sin produkt från sina konkurrenter. Vid april 2019 så hade appen laddats ned av mer än 60 000 personer, där mer än 10 000 hade använt appen vid ett eller fler köp. Appen har som flest haft 500 transaktioner på en dag med ett snitt på 200 transaktioner per dag.

Figur 2. Registrerade användare MenuPay, Månadsvis.

Affärsmodell

MenuPay har samarbeten med fler än 400 företag, som tillsammans har fler än 600 000 anställda. De har också avtal med över 650 kvalitetsrestauranger. Affärsmodellen bygger på kommission, där MenuPay tar ut en procentuell avgift från restaurangen när företagen och dess anställda konsumerar vid någon av restaurangerna och använder sig av MenuPays erbjudanden.  Kommissionen ligger på 3%-10%. Både plattformen och affärsmodellen går att använda på en internationell marknad, vilket öppnar upp för stora tillväxtmöjligheter.

Marknad

Bolaget är idag främst aktiv på den danska marknaden för kvalitetsrestauranger. Denna marknad uppskattas idag ha storleken 20 miljarder DKK, vilket är ungefär hälften av den totala restaurangmarknaden på 45,7 miljarder DKK. Bolaget har också påbörjat en nordisk expansion, 28 Mars 2019 annonserade de sina planer för att gå in på den svenska marknaden.

Konkurrenter

Det finns idag ett antal konkurrenter på MenuPays marknader vilka erbjuder liknande tjänster som bolaget. Vissa av dessa aktörer är betydligt större och har längre verksamhetshistorik. Två av dessa internationellt sett är “Dinova.” i USA och “Gourmetsociety” i Storbritannien. Enligt MenuPay innehar dock ingen av dessa ett lika starkt B2B erbjudande med egen betalplattform som MenuPay.

Ekonomisk översikt

Figur 3. MenuPays intäkter 2015-2018.

Bolaget har under perioden 2015-2018 haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 128% per år, från 299 TSEK till 3 570 TSEK. Resultatet under verksamhetsåret 2018 landade på
-9 849 TSEK och bolaget har som mål att nå break-even under 2019.

Figur 4. Antal transaktioner på MenuPay restauranger, Omsättning på restauranger efter rabatt, MenuPays intäkter. Kvartalsvis.

Huvudsakliga risker

Det finns som tidigare nämnt flera konkurrenter på MenuPays marknad vilka erbjuder liknande tjänster som bolaget. Det finns här en risk att ökad konkurrens leder till minskade marginaler och mindre marknadsandelar att ta för bolaget. Bolaget kan nu eller i framtiden behöva ta in mer pengar för att driva företaget vidare. Det finns en risk att framtida finansiering inte är tillgänglig när företaget behöver det. Det finns fler risker i bolaget och aktien utöver de som är nämnda ovan.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i Bolaget.