Monivent offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Styrelsen för Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet har idag godkänts av Spotlight Stock Market och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 14,8 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen, den 4 november 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen per unit uppgår till 15,6 SEK, motsvarande 5,20 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 8,5 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 59 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 8 november 2022 till och med den 22 november 2022.
  • Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,25 SEK) och högst 9 SEK.
  • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

Tidplan för Företrädesemissionen

2 november 2022           Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att delta i Företrädesemissionen

3 november 2022           Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att delta i Företrädesemissionen

4 november 2022           Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen

7 november 2022           Offentliggörande av informationsmemorandum

8 november 2022           Teckningsperiod startar, handel med uniträtter och BTU (betald tecknad unit) startar

17 november 2022         Handel med uniträtter avslutas

22 november 2022         Teckningsperioden avslutas

24 november 2022         Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar finns tillgängligt hos Monivent samt på Bolagets (www.monivent.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör med anledning av Företrädesemissionen. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.