My Beat offentliggör köp av Karma Mobil AB.

Den 29 december 2022 har My Beat AB ingått ett avtal om köp av alla aktier i Karma Mobil AB och ökar där med omsättningen med ca 50 % från den 9 januari 2023, vilket utgör avtalad tillträdesdag. Köpeskillingen för samtliga aktier i Karma Mobil AB uppgår sammanlagt till 10 664 800 kronor och kommer att erläggas genom skuldebrev om totalt 5,2 MSEK som förfaller i tre lika rater över 2,5 år samt genom en riktad emission av totalt 2 160 000 aktier i My Beat AB. Aktierna i den riktade emissionen kommer att emitteras till en teckningskurs om ca 2,53 kronor beräknat på VWAP de sista 5 handelsdagarna innan dagen då avtalet ingicks.  

My Beats styre förväntar sig att uppköpet kommer att bidra till att stärka den framtida lönsamheten och växttakten i bolaget. Säljarna av Karma Mobil AB, InfoPoint AB, som ägs av Kristoffer Engardt och SmartHome4U Sweden AB, där Ulf Ivarsson är en central person, blir delägare i My Beat AB med en ägarandel om 8,16% respektive 7,84% av samtliga aktier och röster i bolaget.

Bakgrund och motiv till förvärvet

Syftet med My Beats förvärv av Karma Mobil är att skapa ett starkare bolag med bästa möjliga förutsättning för tillväxt och god ekonomi. Genom att hantera den gemensamma kundbasen med en uppsättning av system och organisation nås stora kostnadsfördelar. Det initieras omedelbart ett transformationsprojekt för att hantera båda bolagens kundbaser i en gemensam plattform. Projektet leds av Kristoffer Engardt.

Transaktionen avses slutföras den 9 januari 2023. Uppköpet ger My Beat AB en omsättningstillväxt på ca 50%. Den sammanslagna verksamheten, efter att integrationen är genomförd, kommer att ha betydliga synergieffekter på kostnadssidan som medför bättre lönsamhet per kund.  

Transaktionen i korthet

Vid slutförandet av transaktionen kommer köpeskillingen bestå av aktier i My Beat AB och skuldebrev, som tillsammans utgör en köpeskilling för alla aktier i Karma Mobil AB om 10 664 800 SEK.

  2 160 000 aktier i My Beat AB i riktad emission till kurs ca 2,53 kronor per aktie, totalt 5 464 800 kronor i teckningskurs.

    • Kurs är beräknad på VWAP de sista 5 handelsdagarna innan dagen då avtalet ingicks.

  Skuldebrev om totalt 5,2 MSEK med förfall fördelat över tre datum med ränta på 4,5% per år.

  • Förfallodagar för skuldebrev är 1 733 330 kronor per den 31 december 2023, den 31 december 2024 och den 30 juni 2025.

My Beat AB har idag 11 355 747 aktier utgivna och efter den ovan anvisade riktade emission till säljarna i Karma Mobil AB, kommer bolaget att ha totalt 13 515 747 utgivna aktier. Utspädningseffekten i procent för existerande ägare i My Beat AB bli ca 16 % och existerande ägare i My Beat AB kommer med detta inneha ca 84 % av aktierna efter genomförd transaktion. Säljarna har ingått lock-up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av köpeskillingen för en period till och med den 30 juni 2023.

Styrelsen kommer att komma med förslag till styrelsesammansättning inför nästa bolagstämma.

VD My Beat AB, Fredrik Horn-Berlin kommenterar:

”Karma Mobil AB och My Beat AB har stora likheter gällande erbjudande och målgrupp. Båda bolagen använder dessutom samma nätoperatör vilket gör att våra kunder har samma kvalitet när det gäller uppkoppling i sina abonnemang. Genom att driva kundmassan i gemensamma system och med gemensamma resurser ser vi att vi kan uppnå en bättre affär, starkare erbjudande och förbättrade möjligheter för ytterligare tillväxt.”

VD Karma Mobil AB, Kristoffer Engardt kommenterar:

”Uppköpet vill ge stora synergieffekter samtidigt som våra kunder även fortsättningsvis kan tillgodogöra sig den tjänst och servicenivå som de idag uppskattar. Båda bolagen har fokuserat på att bygga upp sina erbjudanden mot en liknande målgrupp och satsar stort på att vara tillgängliga för sina kunder för att ge den bästa upplevelsen.

Styrelseordförande i My Beat AB, Olav Kalve kommentarer:

”My Beat är väldigt glada för att vi kommit till enighet med ägarna av Karma Mobil AB om detta uppköp. Mobiltelefonverksamheten är ett volym- och kompetensspel. Konkurrensen är stor, förändringarna i teknik och produktutbud sker i hög takt och volymen är avgörande för lönsamheten. Efter detta förvärv stärks My Beat inom alla dessa områden.”

Finansiell information om Karma Mobil AB

Perioden 1 januari – 30 november 2022

Antal anställda: 2 personer

Etableringsår: 2019 

Omsättning i perioden: 3 805 158,02 SEK 

Beräknat resultat i perioden:  -2 369 139,33 SEK

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB                                        

+46 734259827                                                               

fredrik@mybeat.se

eller Olav Kalve,

Styrelseordförande, My Beat AB

+47 906 92 993

Olav.Kalve@advisum.no

Denna information är sådan information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2022, kl. 11:50.

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

Fler artiklar om My Beat AB